Genel Jeoloji

Kaba Taneli Kırıntılı Ana Çökelme Ortamları

Kırıntılı çökel ortamları, tektonik hareketler, erozyon ve iklim gibi faktörler tarafından şekillendirilen,…

Kolloidal Kayaç Nedir? Kolloidal Kayaç Örnekleri

Kolloidal kayaç nedir? Kolloidal kayaçlar, çok küçük boyuttaki kırıntılı malzemelerden oluşan kayaçlardır. Bu…

Delta Oluşumu ve Gelişimi Hakkında Bilgiler

Delta oluşumu ve gelişiminin parametreleri Kıyı morfolojisi, kıyı çizgisinin durumu ve şelfin eğimi,…

Kırıntılı çizgisel kıyı ortamların oluşum koşulları

Kırıntılı çizgisel kıyı ortamların oluşum koşulları Nehirlerin denizlere taşıdıkları malzemenin yerinde…

Menderesli Akarsu Çökellerine Ait Ana Fasiyes Toplulukları

Menderesli akarsu çökellerine ait ana fasiyes toplulukları Menderesli akarsu çökelleri üç ana fasiyes…

Konglomeraları bileşim ve dokusal özelliklere göre sınıflama

Konglomeraları dokusal özelliklere göre sınıflama Konglomera, genellikle silis, kalsit veya demir oksit ile bir…

Optik Mineraloji

Kristalografi, kristallerin iç yapısını, büyümesini ve şeklini inceleyen bir bilim dalıdır. Kristal morfolojisi ise kristallerin şekillerini inceleyen bir kristalografi dalıdır. Kristallerin şekilleri, iç yapılarındaki atomların düzenli dizilişinden kaynaklanır. Kristaller, üç boyutlu bir kafes…
Daha fazla oku...
Bu makalede, küp sistemi (izometrik sistemi) hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir. Küp sisteminin tanımı, özellikleri, mineralleri ve örnekleri bu makalede ele alınacaktır. Kristalografi, katı maddelerin yapısını ve özelliklerini inceleyen bir bilim dalıdır. Kristalografide,…
Daha fazla oku...
Kristaller, doğada yaygın olarak bulunan üç boyutlu yapılardır. Mineraloji, jeoloji, kimya ve fizik gibi birçok alanda önemli rol oynarlar. Kristallerin yapısını ve özelliklerini incelemek için çeşitli yöntemler kullanılır. Bu yöntemlerden biri de projeksiyondur. Projeksiyon, üç boyutlu bir nesnenin…
Daha fazla oku...
Bu sorular ve cevaplar, jeoloji mühendisliği derslerinden biri olan mineraloji ve optik mineraloji derslerini kapsayan konusu olan "Minerallerin Optik Özellikleri" ile ilgili sınava hazırlık olması için hazırlanmıştır. 30 adet soru - cevap şeklinde. Zorluk seviyesi: orta-ileri düzeydedir. Sınava…
Daha fazla oku...

Jeoistatistik

Korelasyon Nedir? Korelasyon Analizi ve Uygulamaları

Jeoistatistikte korelasyon analizi, jeolojik veri setleri arasındaki ilişkiyi ve bağımlılığı ölçmek için kullanılan önemli bir istatistiksel araçtır. Bu analiz, jeolojik modelleme, haritalama ve risk değerlendirmesi gibi çeşitli alanlarda…

Ki-Kare (χ²) Testi Nedir? Ki-Kare (χ²) Testi Uygulamaları

Jeoistatistik, jeolojik verilerin analizinde ve yorumlanmasında kullanılan istatistiksel yöntemler bütünüdür. Bu yöntemler arasında, kategorik verilerin analizinde önemli bir rol oynayan Ki-Kare (χ²) testi de yer alır. Ki-Kare…

Hidrojeoloji

Karst Yeraltı Suyu Nedir? Oluşumu ve Özellikleri

Karst yeraltı suyu, kireçtaşı ve dolomit gibi çözünebilen kayalardan oluşan karst arazilerinde bulunan yeraltı suyu…

Bölgesel Yeraltısuyu Akışı: Boşalım ve Beslenim Bölgeleri

Yeraltı suyu, Dünya'nın yüzeyinin altındaki sudur. Yağmur suyu, kar erimesi ve buzulların erimesi gibi yüzey…

Hidrojeoloji Haritaları Oluşturma Yöntemleri ve Aşamaları

Hidrojeoloji, yeraltı sularının oluşumu, hareketi ve özelliklerini inceleyen bir bilim dalıdır. Hidrojeoloji…

Hidrojeoloji Araştırmalarında Kullanılan Jeofizik Yöntemler

Hidrojeoloji, yeraltı sularının oluşumunu, dağılımını, hareketini ve kalitesini inceleyen bir bilim dalıdır.…

Jeokimya

Meteoritlerin Kökeni: Güneş Sistemi’nin Parçaları

Meteoritler, uzaydan Dünya'ya düşen katı cisimlerdir. Çoğu kuyruklu yıldızlardan veya asteroitlerden gelen parçalardır, diğerleri ise Ay veya Mars gibi gök cisimlerinden çarpma etkisiyle fırlatılmış olan uzay enkazıdır. Meteoritlerin…

Polimorfizm Nedir? Jeokimyadaki Önemi ve Uygulamaları

Polimorfizm (Çok Şekillilik) Nedir? Polimorfizm (Çok Şekillilik), bir mineralin aynı kimyasal bileşime sahip, ancak farklı kristal yapıya sahip olabileceği bir özelliktir. Bu özellik, minerallerin farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere…

Jeofiziksel Veriler ve Bazaltik Mağma İlişkisi

Jeofizik, jeolojik süreçleri anlamak için kullanılan bir bilim dalıdır. Jeofiziksel veriler, jeofizik araştırmalarında kullanılan ölçümler ve verilerdir. Bazaltik mağma, okyanusal kabuğun temelini oluşturan bir tür mağmadır. Bu makalede,…

Meteoritlerin Sınıflandırılması: Kaynak, Bileşim ve Yapılar

Meteoritler, Dünya'nın atmosferine giren ve yeryüzüne düşen göktaşlarıdır. Meteoritler, farklı kaynaklardan ve farklı bileşimlerden oluşabilir. Bu nedenle, meteoritler çeşitli kriterlere göre sınıflandırılabilir. Bu sunuflandırmaya göre…

Kayaçların Mutlak Yaşları Nasıl Belirlenir?

Kayaçların oluşumları ve jeolojik geçmişleri hakkında bilgi edinmek için kayaçların yaşları belirlenmelidir. Kayaçların yaşları, göreceli ve mutlak olmak üzere iki şekilde belirlenebilir. Göreceli yaşlandırma yönteminde, kayaçların…

Mineraloji

Disten: Özellikleri, Oluşumları ve Kullanım Alanları

Disten, alüminyum ve silisyumdan oluşan bir mineraldir. Triklinik kristal sisteminde kristalleşir. İnce-uzun, yassı, yapraklanmalı kristalleri vardır. C-eksenine paralel uzamış olabilir. Masif, bazen lifsi; ışınsal agregatlar halinde de bulunur. Disten Nedir? Disten, alüminyum ve silisyumdan oluşan bir mineraldir. Kimyasal formülü…
Daha fazla oku...

Muskovit Nedir? Oluşumu, Özellikleri ve Kullanım Alanları

Muskovit Nedir? Muskovit, potasyum, alüminyum ve silikon içeren bir feldispat mineraldir. Kimyasal formülü KAl2(Si3AlO10)(OH)2'dir. Şeffaf, ince pullu ve…
Daha fazla oku...

Aragonit: Nedir, Özellikleri, Oluşumu ve Kullanım Alanları

Aragonit, kalsiyum karbonat (CaCO3) mineralinin bir kristal formu olan bir karbonat mineralidir. İğne şeklinde veya plaka şeklinde kristaller olarak bulunabilir…
Daha fazla oku...

Arsenopirit: Arsenik İçeren Mineralin Detaylı İncelemesi

Arsenopirit, arsenik ve demir sülfürden oluşan bir mineraldir. Kimyasal formülü FeAsS'dir. Arsenik içeren bir mineral olduğu için zehirli olmasıyla bilinir.…
Daha fazla oku...

Hematit Nedir? Hematit Özellikleri Neler ve Nerede Bulunur?

Hematit Nedir? Hematit, Fe2O3 kimyasal formülüne sahip, yaygın olarak bulunan bir demir oksit mineralidir. Kırmızıdan siyaha kadar değişen renklerde olabilir,…
Daha fazla oku...

Mühendislik Jeolojisi

Jeofizik İncelemeler: Yer Radarı, Elektrik ve Sismik Yöntem

Jeofizik incelemeler, yeraltı yapılarını ve özelliklerini araştırmak için kullanılan bir dizi tekniktir. Bu teknikler, yerin fiziksel özelliklerini uzaktan ölçmek için yer yüzüne yerleştirilen cihazları kullanır. Jeofizik incelemeler, jeoloji, arkeoloji, çevre bilimi ve mühendislik gibi çeşitli alanlarda önemli bir araçtır. Jeofizik…
Daha fazla oku...

Kaya Geçirgenliği: Akifer Akiküd Gözeneklilik ve Özgül Verim

Geçirgenlik, kayanın birbirine bağlı gözenekler yoluyla suyu iletme özelliğidir. Bu adeta yeraltı suyunun gizemli bir anahtarı gibidir. Kayanın geçirgenliği ne kadar yüksekse, yeraltı suyu o kadar kolay akar. Akifer Akifer, yeraltı suyunu depolayan ve ileten geçirgen kayaç katmanlarıdır. Bu adeta yeraltında gizlenmiş hazineler gibidir.…
Daha fazla oku...

Kıyı Süreçleri: Falez Aşınması ve Sediment Taşınması

Dalga eylemi kıyı çizgileri boyunca hem aşınma hem de çökelme açısından baskın mekanizmadır. Dalgalar çarpma eyleminden dolayı güçlü olsalar da, kaya zayıflıklarını oymada ve sediment çökelimini kontrol etmede çok seçicidirler. En büyük ve en güçlü dalgalar karada en uzağa giden dalgalardır. Büyük tayfun dalgaları güçlü ve yıkıcıdır.…
Daha fazla oku...

Kıyı Mühendisliği: Dalgalara Karşı Mücadele Kıyıları Koruma

Kıyı Mühendisliği, kıyı şeridi ve deniz alanlarının korunması ve geliştirilmesine odaklanan bir mühendislik dalıdır. Bu disiplin, aşınmaya karşı savunma, plaj kontrolü, kanal ve limanlar gibi çeşitli alanlarda uzmanlaşarak kıyı bölgelerinin sürdürülebilirliğini ve güvenliğini sağlar. Aşınmaya Karşı Savunma Kıyı aşınması ve gerilemesini…
Daha fazla oku...

Sondaj Jeolojisi

Odex Sondaj Yöntemi – Kuyuiçi Sondaj Yapısı ve Çalışması

Odex sondaj yöntemi, sondaj sırasında muhafaza borularının döndürülmeden, örtü tabakası boyunca kuyuya yerleştirilmesi prensibine dayanan bir sondaj tekniğidir. Bu yöntem, zorlu zemin koşullarında ve geleneksel sondaj yöntemlerinin yetersiz…

Wire-Line Karotlu Sondaj Tekniği ve Avantajları

Wire-line karotlu sondaj tekniği, delme işlemi sonucunda elde edilen karotun kuyu dışarısına alınması için sondaj tijlerini sökmeye ihtiyaç duymadan, özel bir iç tüp sistemi kullanarak karotu tahliye etme prensibine dayanır. Wire-line…

Çamur Pompası ve Çamur Pompası Bileşenleri

Çamur pompaları (devirdaim pompaları), delme işlemi sırasında matkabın soğutulması ve matkabın formasyondan kopardığı kırıntıların kuyu dışarısına atılması için sondaj sıvısının uygun basınç ve miktarda kuyu içerisine basılması işlemlerinde…

Havalı Sondaj Tekniği ve Havalı Sondaj Ekipmanları

Havalı sondaj tekniği, kaya ve toprağı delmek için basınçlı hava kullanan, çevre dostu ve verimli bir sondaj yöntemidir. Kuyudibi tabancası (çekiç), tabanca matkabı, köpük pompası ve kompresör gibi ekipmanlardan oluşan bu sistem, sıvı bazlı…

Maden Jeolojisi

Altın Aramada Siyanür Kullanılır mı? Faydaları ve Riskleri

Altın, yüzyıllardır insanoğlunun ilgisini çeken değerli bir metaldir. Günümüzde elektronik cihazlardan mücevherlere kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Altın madenciliği, bu değerli metali yer altından çıkarmak için çeşitli teknikler kullanan bir sektördür. Bu tekniklerden biri de siyanür liçi yöntemidir. Siyanür doğrudan altın…
Daha fazla oku...

Yüzeysel Ortam Koşulları ve Maden Yataklarının Oluşumu

Yüzeysel ortam koşulları, yerkabuğunun üst kısmında, atmosfer, hidrosfer ve pedosfer ile etkileşim halinde olan bölgeyi ifade eder. Bu bölge, kayaların ve…
Daha fazla oku...

Madencilikte jeoistatistik nedir? Neden Jeoistatistik?

Merak edilen jeostatistik coğrafik verilerin toplandığı, saklandığı, işlendiği ve kullanıldığı bir bilim dalıdır ve jeostatistik, coğrafik verileri kullanarak…
Daha fazla oku...

Çörtlerin Renk, İnklüzyon ve Doku Sınıflaması

Çörtlerin renk, inklüzyon ve doku sınıflandırması, jeoloji ve mineralojide önemli bir rol oynar. Bu sınıflandırma, çörtlerin kökenini, oluşum koşullarını ve diagenetik geçmişlerini daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Renk, inklüzyon ve dokuya bağlı olarak çörtlere birkaç resmi olmayan isim uygulanmaktadır. Bunlar: Flint Bu…
Daha fazla oku...

Cam Seramik Oluşumu, Kullanım Alanları ve Sistemleri

Cam Seramik Oluşumu Cam seramikler, camların kontrollü kristalizasyonu ile elde edilen polikristalin katılardır. Kristalleşme, uygun camlara kontrollü ısıl…
Daha fazla oku...

Diopsit Özellikleri ve Kullanıldığı Sistemler

Diopsit, CaO-MgO-SiO2 üçlü sisteminde kristalleşen bir fazdır. Diopsit kristalinin kimyasal ve kristal özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir. …
Daha fazla oku...