Genel Jeoloji

Kaba Taneli Kırıntılı Ana Çökelme Ortamları

Kırıntılı çökel ortamları, tektonik hareketler, erozyon ve iklim gibi faktörler tarafından şekillendirilen,…

Kolloidal Kayaç Nedir? Kolloidal Kayaç Örnekleri

Kolloidal kayaç nedir? Kolloidal kayaçlar, çok küçük boyuttaki kırıntılı malzemelerden oluşan kayaçlardır. Bu…

Delta Oluşumu ve Gelişimi Hakkında Bilgiler

Delta oluşumu ve gelişiminin parametreleri Kıyı morfolojisi, kıyı çizgisinin durumu ve şelfin eğimi,…

Kırıntılı çizgisel kıyı ortamların oluşum koşulları

Kırıntılı çizgisel kıyı ortamların oluşum koşulları Nehirlerin denizlere taşıdıkları malzemenin yerinde…

Menderesli Akarsu Çökellerine Ait Ana Fasiyes Toplulukları

Menderesli akarsu çökellerine ait ana fasiyes toplulukları Menderesli akarsu çökelleri üç ana fasiyes…

Konglomeraları bileşim ve dokusal özelliklere göre sınıflama

Konglomeraları dokusal özelliklere göre sınıflama Konglomera, genellikle silis, veya demir oksit ile bir…

Optik Mineraloji

Kristalografi, kristallerin iç yapısını, büyümesini ve şeklini inceleyen bir bilim dalıdır. Kristal morfolojisi ise kristallerin şekillerini inceleyen bir kristalografi dalıdır. Kristallerin şekilleri, iç yapılarındaki atomların düzenli dizilişinden kaynaklanır. Kristaller, üç boyutlu bir kafes…
Daha fazla oku...
Bu makalede, küp sistemi (izometrik sistemi) hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir. Küp sisteminin tanımı, özellikleri, mineralleri ve örnekleri bu makalede ele alınacaktır. Kristalografi, katı maddelerin yapısını ve özelliklerini inceleyen bir bilim dalıdır. Kristalografide,…
Daha fazla oku...
Kristaller, doğada yaygın olarak bulunan üç boyutlu yapılardır. Mineraloji, jeoloji, kimya ve fizik gibi birçok alanda önemli rol oynarlar. Kristallerin yapısını ve özelliklerini incelemek için çeşitli yöntemler kullanılır. Bu yöntemlerden biri de projeksiyondur. Projeksiyon, üç boyutlu bir nesnenin…
Daha fazla oku...
Bu sorular ve cevaplar, jeoloji mühendisliği derslerinden biri olan mineraloji ve optik mineraloji derslerini kapsayan konusu olan "Minerallerin Optik Özellikleri" ile ilgili sınava hazırlık olması için hazırlanmıştır. 30 adet soru - cevap şeklinde. Zorluk seviyesi: orta-ileri düzeydedir. Sınava…
Daha fazla oku...

Jeoistatistik

Histogramlar: Jeoistatistikte Frekanları Görselleştirme

Histogramlar, bir veri setindeki frekansları görselleştirmek için kullanılan bir tür grafiktir. Bir histogram, bir veri setindeki değerlerin belirli aralıklara (sınıflara) bölünmesiyle oluşturulur. Her sınıf için, o sınıftaki değerlerin…

Uzaklığa Bağlı İlişki Fonksiyonu (Variogram)

Uzaklığa Bağlı İlişki Fonksiyonu (Variogram), iki nokta arasındaki değişkenlik ilişkisini tanımlayan bir istatistiksel araçtır. Variogram, bir değişkenin değerlerinin belirli bir uzaklıktaki diğer noktalardaki değerleriyle olan ilişkisini…

Sedimanların Tane Boyu Parametreleri Nelerdir?

Sedimentler, yer kabuğunun yüzeyinde ve altında bulunan, fiziksel ve kimyasal süreçler tarafından parçalanmış ve taşınmış malzemelerdir. Sedimanların boyutları, onların oluşum ortamını, taşınma süreçlerini ve hatta geçmişi hakkında bilgi…

Hidrojeoloji

Bölgesel Yeraltısuyu Akışı: Boşalım ve Beslenim Bölgeleri

Yeraltı suyu, Dünya'nın yüzeyinin altındaki sudur. Yağmur suyu, kar erimesi ve buzulların erimesi gibi yüzey…

Hidrojeoloji Haritaları Oluşturma Yöntemleri ve Aşamaları

Hidrojeoloji, yeraltı sularının oluşumu, hareketi ve özelliklerini inceleyen bir bilim dalıdır. Hidrojeoloji…

Yeraltı Suyu Hakkında Deneme Sınavı Soru ve Cevapları

Bu sorular ve cevapları, Hidrojeoloji dersinde sınavlara hazırlık için faydalı olabilir. Soruların kapsamı, dersin…

Hidrojeoloji Araştırmalarında Kullanılan Jeofizik Yöntemler

Hidrojeoloji, yeraltı sularının oluşumunu, dağılımını, hareketini ve kalitesini inceleyen bir bilim dalıdır.…

Mineraloji

Disten: Özellikleri, Oluşumları ve Kullanım Alanları

Disten, alüminyum ve silisyumdan oluşan bir mineraldir. Triklinik kristal sisteminde kristalleşir. İnce-uzun, yassı, yapraklanmalı kristalleri vardır. C-eksenine paralel uzamış olabilir. Masif, bazen lifsi; ışınsal agregatlar halinde de bulunur. Disten Nedir? Disten, alüminyum ve silisyumdan oluşan bir mineraldir. Kimyasal formülü…
Daha fazla oku...

Muskovit Nedir? Oluşumu, Özellikleri ve Kullanım Alanları

Muskovit Nedir? Muskovit, potasyum, alüminyum ve silikon içeren bir feldispat mineraldir. Kimyasal formülü KAl2(Si3AlO10)(OH)2'dir. Şeffaf, ince pullu ve…
Daha fazla oku...

Aragonit: Nedir, Özellikleri, Oluşumu ve Kullanım Alanları

Aragonit, kalsiyum karbonat (CaCO3) mineralinin bir kristal formu olan bir karbonat mineralidir. İğne şeklinde veya plaka şeklinde kristaller olarak bulunabilir…
Daha fazla oku...

Silikat Grubu Mineraller Sınava Hazırlık Soru Cevapları

Bu sorular ve cevapları, Mineraloji dersinin konusu olan silikat grubu mineraller hakkında sınavlara hazırlık için faydalı olabilir. Soruların kapsamı, dersin…
Daha fazla oku...

Arsenopirit: Arsenik İçeren Mineralin Detaylı İncelemesi

Arsenopirit, arsenik ve demir sülfürden oluşan bir mineraldir. Kimyasal formülü FeAsS'dir. Arsenik içeren bir mineral olduğu için zehirli olmasıyla bilinir.…
Daha fazla oku...

Mühendislik Jeolojisi

Jeolojik Haritalar ve Kesitler – Mostra Paternleri

Jeolojik haritalar mostraları (kayaların yüzeye çıktığı yerleri) gösterirler. Mostraların şekli topoğrafik yüzeyin ve kaya yapısının şekline bağlıdır. Yüzey şekli (topoğrafik konturlardan) bilindiğinden, kaya yapısı yorumlanabilir. Önemli bir kural: Birden fazla yorumlamanın mümkün olduğu yerlerde, genellikle en basit olanı doğrudur. Bu nedenle,…
Daha fazla oku...

Kaya Kütlesi Dayanımı: Etkileyen Faktörler ve Sınıflandırma

Kaya Kütlesi Dayanımı Kayaların bir yük altındaki davranışını karakterize eden bir özelliktir. Kayaların bileşimi, yapısı, oluşum koşulları, süreksizlikler ve su koşulları gibi faktörlerden etkilenir. Bu makalede, kaya kütlesi dayanımını etkileyen faktörler, kaya kütlesi sınıflandırması ve kaya kütlesi dayanımını değerlendirme yöntemleri ayrıntılı…
Daha fazla oku...

Kayaçların Mühendislik Özellikleri Soru ve Cevaplar

Bu sorular, mühendislik jeolojisi ders kitaplarında yer alan "Kayaçların mühendislik özellikleri" konularını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Soruların zorluk seviyesi, temelden ileri seviyeye kadar değişmektedir. Kayaçların mühendislik özellikleri ile ilgili toplam 10 adet soru ve cevapları bulunmaktadır. Jeoloji dersi Mühendislik…
Daha fazla oku...

Kaya Oyma Yapılar

Kayadan oyma mekânlar bir kaya kütlesinin çeşitli amaçlara hizmet edecek bir boşluk yaratmak için oyularak şekillendirilmesiyle meydana getirilmektedir. İnsan gücü ile açılmış yeraltı boşlukları kaya oyma yapı sınıfına girerken, doğal yollarla oluşmuş mağaralar veya oyuklar bu sınıfa girmemektedir. Kaya oyma yapılar, farklı jeolojik…
Daha fazla oku...

Sondaj Jeolojisi

Döner Sondaj: Hızlı ve Verimli Sondaj Yöntemi

Döner sondaj yöntemi, baskı (yük) altında dönen bir matkabın kesici dişleri ile formasyonu parçalayarak delme işlemi gerçekleştirilen bir sondaj yöntemidir. Oluşan formasyon parçaları, dolaşım sıvısı (çamur veya su) vasıtasıyla dışarı…

Sondaj Mühendisliği ve Kullanılan Sondaj Çeşitleri

Sondaj mühendisliği, petrol, jeotermal , su ve maden sondajlarından, jeoteknik etüt ve enjeksiyon gibi sondaj çeşitleri geniş bir çerçevede mühendislik uygulamalarının önemli bir unsurudur. Sondaj verilerinin birçok mühendislik…

Globigerinalı Çamurlar ve Sedimenter Kayaçların Oluşumu

Globigerinalı çamurlar ve sedimenter kayaçlar, deniz ortamlarında yaşayan ve öldükten sonra deniz tabanına çöken globigerina foraminiferlerinin oluşturduğu çökellerdir. Bu çökellerin oluşumu, deniz tabanının topoğrafyası, iklim koşulları ve…

Sondaj Çamurunun Özellikleri ve Sondaj Çamurunun Ölçümü

Sondaj çamuru, petrol ve doğal gaz kuyularının açılması ve korunması için kullanılan bir sıvıdır. Sondaj çamurunun özellikleri ve ölçümü, sondaj işleminin başarısı için kritik öneme sahiptir. Bu makalede, sondaj çamurunun özellikleri ve…

Maden Jeolojisi

Altın Aramada Siyanür Kullanılır mı? Faydaları ve Riskleri

Altın, yüzyıllardır insanoğlunun ilgisini çeken değerli bir metaldir. Günümüzde elektronik cihazlardan mücevherlere kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Altın madenciliği, bu değerli metali yer altından çıkarmak için çeşitli teknikler kullanan bir sektördür. Bu tekniklerden biri de siyanür liçi yöntemidir. Siyanür doğrudan altın…
Daha fazla oku...

Yüzeysel Ortam Koşulları ve Maden Yataklarının Oluşumu

Yüzeysel ortam koşulları, yerkabuğunun üst kısmında, atmosfer, hidrosfer ve pedosfer ile etkileşim halinde olan bölgeyi ifade eder. Bu bölge, kayaların ve…
Daha fazla oku...

Hematit Nedir? Hematit Özellikleri Neler ve Nerede Bulunur?

Hematit Nedir? Hematit, Fe2O3 kimyasal formülüne sahip, yaygın olarak bulunan bir demir oksit mineralidir. Kırmızıdan siyaha kadar değişen renklerde olabilir,…
Daha fazla oku...

Madencilikte jeoistatistik nedir? Neden Jeoistatistik?

Merak edilen jeostatistik coğrafik verilerin toplandığı, saklandığı, işlendiği ve kullanıldığı bir bilim dalıdır ve jeostatistik, coğrafik verileri kullanarak yerleşim yerleri, doğal kaynaklar ve çevre gibi konular hakkında bilgi toplamayı ve analiz etmeyi amaçlar. Jeostatistik, coğrafik bilgi sistemleri (CBS) ve coğrafik bilgi işleme (GIS) gibi…
Daha fazla oku...

Çörtlerin Renk, İnklüzyon ve Doku Sınıflaması

Çörtlerin renk, inklüzyon ve doku sınıflandırması, jeoloji ve mineralojide önemli bir rol oynar. Bu sınıflandırma, çörtlerin kökenini, oluşum koşullarını ve…
Daha fazla oku...

Cam Seramik Oluşumu, Kullanım Alanları ve Sistemleri

Cam Seramik Oluşumu Cam seramikler, camların kontrollü kristalizasyonu ile elde edilen polikristalin katılardır. Kristalleşme, uygun camlara kontrollü ısıl…
Daha fazla oku...