Zenginleştirilen Tüvenan Cevherin Denetimi

Altın, gümüş, platin gibi kıymetli metal içeren tüvenan cevherlerin, entegre ve zenginleştirme tesislerine giren miktarı ile tesisten çıkan konsantre miktarının, projesine veya teknolojik olarak kabul edilen sınırlar içinde olması zorunludur.

Zenginleştirilen Tüvenan Cevherin Denetimi
 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Madde 66Altın, gümüş, platin gibi kıymetli metal içeren tüvenan cevherlerin, entegre ve zenginleştirme tesislerine giren miktarı ile tesisten çıkan konsantre miktarının, projesine veya teknolojik olarak kabul edilen sınırlar içinde olması zorunludur. Yapılan inceleme ve denetim sonucunda, ruhsat sahibinin Devlet hakkını eksik ödediği tespit edilirse, ödenmesi gereken Devlet hakkına ilave olarak bildirilmeyen miktar için hesaplanan Devlet hakkının on katı tutarında idari para cezası verilir.

 

 

Madde 66‘ya göre, altın, gümüş ve platin gibi kıymetli metal içeren tüvenan cevherlerin entegre ve zenginleştirme tesislerine giren miktarı ile tesisten çıkan konsantre miktarının proje veya kabul edilen teknolojik sınırlar içerisinde olması zorunludur. Bu sınırlar, cevherin türüne, işletim yöntemine ve tesisin kapasitesine göre değişkenlik gösterir.

 

Denetim Süreci

Giriş ve Çıkış Miktarlarının Kontrolü

 • Entegre ve zenginleştirme tesislerine giren cevherin miktarı tartı sistemleri ile ölçülür ve kaydedilir.
 • Tesisten çıkan konsantrenin miktarı da tartı sistemleri ile ölçülür ve kaydedilir.
 • Giriş ve çıkış miktarları arasındaki fark, işleme kayıplarını temsil eder. Bu kayıplar, kabul edilen sınırlar içerisinde olmalıdır.

 

Numune Alma ve Analiz

 • Giren cevherden ve çıkan konsantreden numuneler alınır ve laboratuvarlarda analiz edilir.
 • Bu analizler, cevher ve konsantredeki kıymetli metal oranlarını belirlemek için kullanılır.
 • Elde edilen sonuçlar, projenin veya kabul edilen teknolojik sınırların gerektirdiği değerlerle karşılaştırılır.

 

Belge Kontrolü

 • Tesisin tüm kayıtları ve belgeleri denetlenir.
 • Bu kayıtlar ve belgeler, giriş ve çıkış miktarlarının, numune alma ve analiz işlemlerinin ve diğer işlemlerin doğru şekilde yapıldığını kanıtlamalıdır.

 

Uygunsuzluk Tespiti

 • Yapılan inceleme ve denetim sonucunda, ruhsat sahibinin Devlet hakkını eksik ödediği tespit edilirse, ödenmesi gereken Devlet hakkına ilave olarak bildirilmeyen miktar için hesaplanan Devlet hakkının on katı tutarında idari para cezası verilir.
 • Bu ceza, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilir.
 • Ayrıca, ruhsat sahibinin madencilik faaliyeti geçici veya kalıcı olarak durdurulabilir.
 • Zenginleştirilen tüvenan cevherin denetimi, Devlet hakkının korunmasını ve kıymetli metal kaçakçılığının önlenmesini sağlamak için önemli bir araçtır. Bu denetimler, düzenli olarak yapılmalı ve titizlikle yürütülmelidir.

 

Tüvenan Cevheri
Tüvenan Cevheri

 

İnceleme ve Denetimin Yapılması

Madde 65 – İnceleme ve denetim sırasında teknik ve mali belgeler ile bu belgelerin hazırlanmasına esas teşkil eden işletme projesinin uygulanması ile ilgili hususlar, üretim yöntemi, üretim miktarı, üretilen cevherin kullanım alanı, sevk fişleri, faturalar, satış belgeleri ve benzeri ile Kanun ve mevzuat gereği diğer belgeler incelenir.

 

İnceleme ve denetim sonunda düzenlenen ve mevcut durumu belirten tutanak iki nüsha hazırlanarak heyet üyeleri, ruhsat sahibi veya vekili veya sahanın teknik nezaretçisi tarafından imzalanır. Ruhsat sahibi, vekili veya teknik nezaretçi, tutanakta katılmadığı hususlara şerh düşebilir. Ancak imzadan imtina edilmesi halinde bu durum tutanakta belirtilir. Tutanağın bir nüshası ilgiliye verilir. Bu tutanakta belirtilen hususlar ruhsat sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Ruhsat sahasında yapılan tetkiklere ait detay bilgileri içeren rapor hazırlanır. Ruhsat sahibinin talep etmesi durumunda bir örneği verilir

 

Yapılan inceleme ve denetim sonucunda, ruhsat sahibinin Devlet hakkını eksik ödediği tespit edilirse, ödenmesi gereken Devlet hakkına ilave olarak bildirilmeyen miktar için hesaplanan Devlet hakkının on katı tutarında idari para cezası verilir.

 

Görevlendirme Giderlerinin Karşılanması

Görevlendirme Giderlerinin Karşılanması
Görevlendirme Giderlerinin Karşılanması

 

Madde 67Madencilik ile ilgili her türlü görevlendirmelerde, görevlendirme giderleri Kanunun 35 inci maddesi hükümleri çerçevesinde Bakanlık bütçesinden ödenir. Sevk fişi, patlayıcı madde izni, irtifak ve intifa hakkı, kamulaştırma, mera tahsis değişikliği, ikinci maden, buluculuk hakkı, işletme izin sınırlarında yapılacak değişiklik, birleştirme gibi taleplerle ilgili tetkik giderleri ruhsat sahibince karşılanır.

 

Madde 67, madencilik ile ilgili her türlü görevlendirmelerde görevlendirme giderlerinin Bakanlık bütçesinden karşılanacağını hüküm altına almaktadır. Bu kapsamda, Bakanlık tarafından görevlendirilen personelin ulaşım, konaklama, yeme-içme gibi masrafları Bakanlık tarafından karşılanmaktadır.

 

Ancak bazı istisnalar da bulunmaktadır:

Sevk fişi, patlayıcı madde izni, irtifak ve intifa hakkı, kamulaştırma, mera tahsis değişikliği, ikinci maden, buluculuk hakkı, işletme izin sınırlarında yapılacak değişiklik, birleştirme gibi taleplerle ilgili tetkik giderleri ruhsat sahibince karşılanır. Bu tür talepler, özel bir işlem gerektirmekte ve bu işlemlerin yapılması için gerekli incelemeler ve araştırmalar da ruhsat sahibi tarafından karşılanmaktadır.

 

Giderlerin Bakanlık bütçesinden karşılanabilmesi için:

 • Görevlendirmenin resmi bir talep üzerine yapılmış olması gerekir.
 • Görevlendirme emri veya yazısı olması gerekir.
 • Giderlerin belgelenmiş olması gerekir.

 

Görevlendirme giderlerinin belgelenmesi

Görevlendirme giderlerinin belgelenmesi, Bakanlık bütçesinden karşılanabilmesi için son derece önemlidir. Madde 67’de de belirtildiği gibi, ruhsat sahibi tarafından karşılanması gereken bazı istisnalar dışında, görevlendirme giderleri Bakanlık tarafından karşılanır. Ancak bu giderlerin belgelenmesi şarttır.

 

Gerekli Belgeler

Masrafları gösteren belgeler

 • Uçak bileti
 • Otel faturası
 • Taksi fişi
 • Otopark ücreti
 • Yemek faturası
 • Diğer masrafları gösteren belgeler

 

Görevlendirme Günlüğü

 • Görevlendirme tarihi
 • Görev yeri
 • Yapılan işlemler
 • Görüşülen kişiler
 • Alınan kararlar
 • Diğer bilgiler

 

Belgelerin Bakanlığa sunulması

Görevlendirme giderlerinin belgelendirilmesi ve Bakanlığa sunulması, bu giderlerin ödenmesi için zorunlu bir adımdır. Madde 67‘de de belirtildiği üzere, Bakanlık bütçesinden karşılanan görevlendirme giderlerinin belgelenmesi ve Bakanlığa sunulması için belirli bir süre sınırı bulunmamaktadır. Ancak, belgelerin gecikmeli sunulması, ödemelerin gecikmesine neden olabilir.

 

Belgelerin Sunulması Süreci

Belgelerin Hazırlanması

 • Görevlendirilen personel tarafından masrafları gösteren belgeler ve görevlendirme günlüğü hazırlanır.
 • Belgelerin orijinal veya tasdikli nüsha olması, okunaklı ve net olması ve gerekli tüm bilgileri içermesi gerekir.

 

Belgelerin İmzalanması

 • Görevlendirilen personel tarafından hazırlanan masrafları gösteren belgeler ve görevlendirme günlüğü, görevlendirmeyi yapan amir tarafından imzalanmalıdır.
 • Görevlendirmeyi yapan amir bulunmaması halinde, bu görevi yerine getirecek yetkili kişi tarafından belgeler imzalanmalıdır.

 

Belgelerin Sunulması

 • Hazırlanan ve imzalanan belgeler, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimine sunulmalıdır.
 • Belgelerin sunulması için posta, kargo veya elden teslim yöntemleri kullanılabilir.
 • Belgelerin teslim alındığına dair bir belge alınması önemlidir.
 • Belge sunulması için bir süre sınırı bulunmamaktadır.
 • Ancak belgelerin gecikmeli sunulması, ödemelerin gecikmesine neden olabilir.

 

Bakanlık Tarafından Değerlendirme

Belgelerin Tamlığı

 • Görevlendirme emri veya yazısı
 • Masrafları gösteren belgeler (orijinal veya tasdikli nüsha)
 • Görevlendirme günlüğü
 • Ek belgeler (varsa)

 

Gibi tüm belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde sunulup sunulmadığı kontrol edilir. Eksik veya uygunsuz belgeler olması halinde, ilgiliye bilgi verilir ve gerekli belgelerin sunulması istenir.

 

Belgelerin Doğruluğu

 • Belgelerdeki tarihlerin, tutarların ve diğer bilgilerin doğruluğu kontrol edilir.
 • Fatura ve fişlerin ilgili mal veya hizmeti doğru şekilde yansıttığı teyit edilir.
 • Görevlendirme günlüğünde yer alan bilgilerin tutarlılığı ve doğruluğu incelenir.

 

Uygunluk Değerlendirmesi

 • Yapılan masrafların, görevlendirmenin amacına ve kapsamına uygun olup olmadığı değerlendirilir.
 • Harcamaların makul olup olmadığı kontrol edilir.
 • Giderlerin mevzuata uygun olup olmadığı incelenir.

 

Ek Belgeler Talebi

Gerekli görülmesi halinde, Bakanlık ek belgeler talep edebilir. Bu belgeler, masrafların belgelendirilmesi veya görevlendirmenin gerekçesi ile ilgili olabilir.

 

Karar Verme

 • İnceleme tamamlandıktan sonra, Bakanlık tarafından bir karar verilir.
 • Belgelerin uygun olması halinde, masraflar ilgiliye ödenir.
 • Belgelerde eksiklik veya uygunsuzluk olması halinde, ilgiliye bilgi verilir ve gerekli düzeltmelerin yapılması istenir. Düzeltmelerin yapılmaması halinde, masraflar ödenmeyebilir veya kısmen ödenebilir.

 

Ödeme Süreci

 • Masrafların ödenmesine karar verilmesi halinde, ilgiliye ödeme bilgileri iletilir.
 • Ödemeler, banka havalesi veya diğer elektronik ödeme yöntemleri ile gerçekleştirilir.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular