Son Konular

Jeokimya

Toprak Özelliklerinin Tanımlanması

İncelenen her iki toprak derinliğinde de kil bünyeli tekstüre sahip olan araştırma alanı topraklarının kimyasal özelliklerine ait tanımlayıcı istatistikler sunulmuştur. Çalışma alanı içerisinde her iki toprak derinliğinde de pH düşük, Ca ise orta konumsal değişkenlikler gösterirken, OM ve N 0-30 cm derinlikte orta, 30-60 cm derinlikte yüksek konumsal değişkenlikler göstermişlerdir. İncelenen diğer kimyasal özelliklerin tamamı ise, her iki toprak derinliğinde …

Devamını Oku »

Kayaçların ayrışmasına neden olan oksidasyon ve redüksiyon

Kayaçların kimyasal yolla ayrışmasına neden olan oksidasyon ve redüksiyon tanımlarını ve detaylı bilgileri şu şekilde açıklayabiliriz;   Oksidasyon Çözünen madde ile element halindeki oksijenin  birleşmesi sonucu meydana gelir. Örnek olarak; Atmosferdeki kimyasal olarak aktif oksijen Fe ile reaksiyona girer ve demir okside olur (paslanır).   4 Fe   +    3 O2   =    2 Fe2O3 Demir     Oksijen       Hematit    Redüksiyon Yükseltgenmenin tersine, …

Devamını Oku »

Jeokimya Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Jeokimya Nedir? Jeokimya, kaya oluşturan minerallerde bulunan kimyasal elementlerin ve ondan elde edilen ürünlerin yanı sıra canlılarda, suda ve atmosferde bulunan kimyasal elementlerin kökenini, evrimini ve dağılımını inceler.   Jeokimya ne için kullanılır? Kullanılan petrol ve mineral sistemler nasıl çalıştığını anlayabilecek ve yeraltı, deniz ve kıyı habitatlarının, ve diğer çevresel konuların çalışmada ve daha birçok araştırmalar için jeokimya kullanılır.   …

Devamını Oku »

Diopsit ve Kullanıldığı Sistemler

Diopsit, CaO-MgO-SiO2 üçlü sisteminde kristalleşen bir fazdır. Diopsit kristalinin kimyasal ve kristal özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir. Diopsit piroksen grubuna aittir. Piroksenler basit SiO4 tetraederiyle bağlanmış SiO3 zincirlerinden oluşur. Genelde Si’in yerinde az miktarda Al ve diğer küçük katyonlar yer alır. Monokilinik latiste kristalleşen diopsit, silikat zincirinin düzensiz oktahedral tabakalar Ca la doldurulur. Düzenli oktahedral tabakalarda ise Mg atomları bulunur. Şekil …

Devamını Oku »

Faz Diyagramı

Bir veya daha fazla sayıdaki madde ele alındığında maddenin gaz, sıvı veya katı özelliklerinden birini taşıdığı görülür. Katı (kristal) madde ise bir veya daha fazla değişik mineal madde olarak görülür. Sıvı madde de değişik bileşimli olarak birden fazla bileşim oluşturabilir. İşte bu fiziksel, bazen de hem fiziksel hemde kristal durumların her birine faz denir. Su normal basınçta 0 ºC’da hegzagonal …

Devamını Oku »

Altın (Au) ve Özellikleri

Genel olarak %10 – 15 Ag içerir ve Ag içeriğinin artmasıyla beyazlaşır. %20’den fazla Ag içeren altın elektrum olarak bilinir. %20’ye kadar bakır içeren altın avrikuprit, %5 – 11 paladyum ve %4 kadar gümüş içeren altın porpetiz adın alır. Altın, düzgün küp sisteminde kristalleşir. Kristallerine ender rastlanır. Rengi ve çizgi rengi sarıdır. 1063 ºC’da ergir. Yoğunluğu 15,5 – 19,3 ve …

Devamını Oku »

Periyodik Sistemdeki Elementlerin Sınıflandırılması

Periyodik sistemdeki elementler değişik şekillerde sınıflandırılmaktadır. Mesela, tabiatta bulunuş şekline göre tabii-suni olarak, metal-ametal özelliğine göre veya valens halkasındaki elektronların sayısı ve sistematiğine göre de ayrı bir sınıflandırma yapılmaktadır. Buna göre periyodik sistemdeki elementlerin sınıflandırması şu şekilde yapılabilir; Esas Elementler Tam dolu veya tamamen boş d-orbitaline sahip olup, valens elektronların (s) ve (p) orbitallerinde bulunduran elementlerdir. Hidrojen ve helyum elementlerinin …

Devamını Oku »

Toprak Kesiti ve Gelişmiş Toprak Düzeyleri

toprak düzeyi, toprak kesiti

Düşey kesitte gözlenen bir toprağın, her biri diğerinden doku, yapı, bileşim ve renk açısından farklılık gösteren ayrı katmanlar yada toprak düzeyi vardır. Düzeyler yukarıdan aşağıya O, A, B ve C adını alırken düzeyler arasındaki sınırlar keskin olmaktan çok geçişlidir. Toprağı oluşturan süreçler yüzeyde başlayıp aşağıya doğru işlerken üstteki toprak katmanı, ana malzemeden ve alttaki katmanlardan daha çok bozunmuştur.     …

Devamını Oku »

Diadohi, Polimorfi, Kamuflaj ve Paramorfi Tanımları

kuvars

Diadohi: Bir bileşikte (kristalde mineraller) eğer bir element başka bir elementin yerini alıyorsa, bu yer alma işlemine “diadohi” denir. İzomorfiye karşıt olarak kristallerdeki elementler birbirinin yerini almazlar sadece birisi diğerinin yerini alır. Bu olayın olabilmesi için iyon veya atom çaplarının birbirlerine yaklaşık ve elektrokstatik dengenin muhafaza edilmiş olması gerekir.   Diadohi, bilhassa atom sayıları (n’leri) birbirlerinden 1,8, (1+8), 18, (1+18), 32, …

Devamını Oku »

Plütonik (Evreler) Olaylar

plütonik evreler

Plütonik olayları değişik basınç ve sıcaklık şartları altında 4 evrede incelemek mümkündür. Bunlar; Likit mağmatik evre Pegmatitik evre Pnömatolitik evre Hidrotermal evre     1. Likit mağmatik evre (Likuasyon) Bazaltik bileşimli bir mağmadan sıcaklığın 900 ºC’ye kadar düşmesi esnasında ilk kristalleşme evresi yer alır. Peridotit, pirolusit, gabro (dunit) gibi bazik bileşimli derinlik kayaçları ve ayrıca kromit, ilmenit gibi cevher yatakları oluşur. …

Devamını Oku »