Son Konular

Stratigrafi

Delta Oluşumu ve Gelişimi Hakkında Bilgiler

Bir deltanın oluşumu ve gelişiminin bağlı olduğu parametreler Kıyı morfolojisi, kıyı çizgisinin durumu ve şelfin eğimi, Gel-git periyodu Dalgaların ve akıntıların kuvveti ve yönü, Denizin derinliği (Deltaların çoğu sığ sularda gelişmiştir), Tortulaşma ve deniz yüzeyindeki yükselme oranları gibi faktörler tarafından kontrol edilmektedir.   Delta nedir? Düşük alana sahip, düz arazi ve üçgen, şeklinde olup denize girmeden önce birkaç kol ile …

Devamını Oku »

Tortul yapıları oluşturan prosesler

Tortul yapıları oluşturan prosesler Tortul yapılar akışkan akması, tortu gravite akması, yumuşak-tortu deformasyonu ve biyolojik aktivite gibi çeşitli tortulaşma prosesleri tarafından oluşturulur.   Tortul yapılar çökelme esnasındaki veya çökelmeden hemen sonraki ortamsal koşulları yansıtmaları nedeniyle eski çökelme ortamlarının yorumlanması için sedimantologlarca yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bunlar, eski tortul ortamlara ait tortu taşınma mekanizmaları, paleoakıntı yönleri, göreceli su derinliği ve göreceli …

Devamını Oku »

Resif nedir? Resif oluşum koşulları nelerdir?

Resif nedir? Yerinde doğup büyüyen, koloniler teşkil edebilen, bağlayıcı olabilen ve dalgaya dayanıklı organizmaların iskeletlerinden oluşan ve morfolojik olarak tepe, yığın/kümbet şeklindeki kireçtaşı kütlelerine resif denir. Başlıca mercan ve alglerden ve daha az olarak da krinoid, bryozoa, sünger, mollusk ve diğer resif yapıcı organizmalardan oluşurlar.   Resif oluşum koşulları nelerdir? Günümüzdeki resiflerin büyük bir çoğunluğu sığ tropikal denizlerde büyüyüp gelişmektedir. …

Devamını Oku »

Resifin oluşumu ve morfolojik ana bölgeleri

Resif Yerinde doğup büyüyen, koloniler teşkil edebilen, bağlayıcı olabilen ve dalgaya dayanıklı organizmaların iskeletlerinden oluşan ve morfolojik olarak tepe, yığın/kümbet şeklindeki kireçtaşı kütleleridir. Başlıca mercan ve alglerden ve daha az olarak da krinoid, bryozoa, sünger, mollusk ve diğer resif yapıcı organizmalardan oluşurlar.   Günümüzdeki resiflerin büyük bir çoğunluğu sığ tropikal denizlerde büyüyüp gelişmektedir. Tercih ettikleri ortam 45 m‘den daha derin …

Devamını Oku »

Frit Nedir Frit Nasıl Üretilir ve Frit Oluşumu

Frit Nedir? Frit; camın özel olarak üretilmiş, kırık haldeki formudur ve sırın ana bileşenini oluşturur. Frit Nasıl Üretilir? Çeşitli hammaddelerin toz halde karıştırılması ve özel frit fırınlarında frit pişirme yöntemi ile viskoz sıvı haline dönüştürülmesi ile üretilirler. Bu işlemden sonra su veya hava yardımıyla hızla soğutulan frit, granül veya camsı ince parçalar halini alır. Sırın ana bileşenini oluşturan frit, özel …

Devamını Oku »

Çankırı Havzası Jeolojisi

Türkiye’nin en büyük Tersiyer çökel havzalarından biri olan Çankırı Havzası batıda K-G gidişli Elmadağ-Eldivan Dağı, kuzeyde D-B gidişli Ilgaz Dağı, doğuda ise yine K-G gidişli Köse Dağı gibi topoğrafik yükselimlerle sınırlanmaktadır. Çevresi bu yüksek dağ sıraları ile kuşatılmış olan ve içerisinde Kızılırmak nehrinin güneybatıdan kuzeydoğuya doğru menderesler çizerek aktığı havza oldukça düz ve yayvan topoğrafyalıdır. Bu morfolojik konumu ile Çankırı …

Devamını Oku »

Litostratigrafi Birimler

Doğada farklı türden kayaçlar bir rastgelelik içinde oraya buraya serpiştirilmi olarak bulunmazlar. Tersine, belirli türden kayaçlar değişen kalınlıklarda paketler halinde düzenlenmişlerdir. Bu, biz jeologlar/jeoloji mühendisleri açısından anlaşılabilir bir durumdur. Sedimanter kayaçlar belirli çökelme ortamlarında oluşurlar ve her çökelme ortamı belirli tür kayaçları üretme eğilimindedir. Söz gelimi sıcak sığdenizlerde organizma yığışımları (resifler), da zincirlerinin ovalara birleştiği yerlerde daha çok alüviyal yelpaze …

Devamını Oku »

Stratigrafik Kaydın Yorumlanması

Şimdiye değin kaya birimlerinin yaşını ve stratigrafik dizilimini tanımlamamıza olanak verecek araçları inceledik. Bu bölümde artık stratigrafik birimlerin, içlerinde çökeldikleri ortamların ürünleri olarak yorumlanmasına olanak sağlayacak araçları incelemeye başlayacağız. Bu yolla, yeryüzündeki ortamların zaman içinde niteliğinin nasıl değiştiği ile ilgili çıkarımlar yapma şansımız dolacak.   Fasiyesler ve onların yorumlanması: Sedimanter fasiyesler, özgün bir çökelme ortamının ürünü olan sedimanter kayaç kütleleridirler. …

Devamını Oku »

Deniz Tabanı Yayılması

Önceki kuram olan “Kıtasal Sürüklenme” nin okyanusal havzaları büyük ölçüde ihmal etmesinin aksine, deniz tabanı yayılması doğrudan görüşümüzün uzağındaki alanın aktivitesine odaklanmıştır. Şimdi artık klasik olan makalesinde, Hess, okyanus ortası sırtların manto yükselim zonlarının üstünde konumlandığını önerdi. Mantodan yükselen malzeme yanlara doğru yayıldıkça, deniz tabanı tıpkı bir kaşıyıcı kuşak gibi sırt zirvesinden öteye doğru taşınır. Burada çekme kuvvetleri kabuğu kırıklar …

Devamını Oku »

Denizaltı Dağları, Guyolar ve Depremsiz Sırtları

Denizaltı Dağları, Guyolar ve Depremsiz Sırtları

Deniz tabanı, abisal düzlükler dışında ki gerçekte bunlar bile girintili çıkıntılı topoğrafya üzerinde yer alır. Özelliksiz bir düzlük şeklinde değildir. Aslında bütün okyanus havzalarında, özellikle Büyük Okyanus‘ta çok sayıda volkanik tepe, denizaltı dağı ve guyo deniz tabanından yükselir. Tümü volkanik kökenlidir ve boyutları birbirinden farlılıklar gösterir.   Denizaltı dağları; deniz tabanından 1 km’den daha fazla yükselir. Eğer üstleri düzleşmiş ise …

Devamını Oku »