Maden Yatakları Test Soruları

 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Aşağıda belirtilen sınav soruları çalışma amacıyla paylaşılmış olup ön bilgi niteliğindedir. Öğrenci arkadaşlara başarılar dileriz.

1-) Batı Anadolu Bölgesinde mevcut Au – Ag yatakları ne şekilde yataklanır?

A) Manto B) Katmansı C) Ağsal – Saçınımlı D) Katman E) Yığın

2-) Nodüler yapı aşağıdaki maden yataklarından hangisi için karakteristiktir?

A) Skarn B) Podifrom Cr C) Porfiri Cu D) Pegmatitik E) Epitermal

3-) Saçınımlı yapı aşağıdaki maden yataklarından hangisi için karakteristiktir?

A) Skarn B) Pegmatitik C) Porfiri Cu D) Kalıntı tip E) Epitermal

4-) Aşağıdakilerden hangisi zor uçucu bileşenlerin özelliği değildir?

A) Magmanın %90’ını oluştururlar

B) Buharlaşma sıcaklıkları yüksektir

C) Önemli oranda Si, Ca içerebilirler

D) Kristallenme sıcaklıkları yüksektir

E) Buharlaşma sıcaklıkları düşüktür

5-) Magmanın kristallenmesi esnasında iç basınç maksimumu geçtiği anda çözeltinin durumu gereği hangi tür maden yatakları oluşur?

A) Hidrotermal yataklar

B) Pnömatolitik yataklar

C) Pegmatitik yataklar

D) Sıvı ayrışım yatakları

E) Erken kristallenme evre yatakları

6-) Ultrabazik bir magmanın farklılaşması ve kristallenmesine bağlı olarak Sn – U – W gibi elementler hangi tür kayaçlar içerisinde yoğunlaşır?

A) Gabro B) Norit C) Kuvarsit D) Kumtaşı E) Granit

7-) Aşağıdakilerden hangisi formasyon sularının özelliklerinden değildir?

A) Sıcaklıkları düşüktür

B) Hidrokarbonlar bakımından zengindirler

C) Uçucu bileşen içerikleri düşüktür

D) Tuzluluk değerleri düşüktür

E) Denizel kökenli su içerebilirler

😎 Hidratlaşma olayı ile aşağıdakilerden hangisi kesinlikle gerçekleşir?

A) Çözeltinin H içeriği azalır

B) Çözeltinin pH değeri artar

C) Bir miktar kuvars oluşur

D) Susuz silikatlar sulu silikatlara dönüşür

E) Sulu silikatlar susuz silikatlara dönüşür

9-) Klorit – serizit – kaolen – epidot içeren alterasyon zonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Serizitik B) Potassik C) Propilitik D) Fillik E) Arjillik

10-) Stratiform Cr yatakları hangi tür kayaçlar içerisinde bulunur?

A) Granit B) Diyorit C) Dasit D) Bazalt E) Dünit – Norit

11-) Stratiform Cr yatakları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Cr/Fe oranları yüksektir

B) Cr2O3 oranları yüksektir

C) Al bakımından zengindir

D) Al bakımından fakirdir

E) Metalürjik amaçlı kullanılmaya uygundur

12-) Mercek şekilli, yüksek tenörlü ve rezervli bir bakır yatağı kalkalkali lav ve piroklastitler içerisindedir. Yay gerisi bir açılma havzasını andıran bir ortamda olduğu gözlenen bu yatak aşağıdaki yatak gruplarından hangisidir?

A) Kuroko tip masif sülfit

B) Beşi tip masif sülfit

C) Poriri tip yataklar

D) Skarn tip yataklar

E) Kıbrıs tip masif sülfit

13-) Karlin tip epitermal Au yatakları aşağıdaki kayaçlardan hangisi ile ilişkilidir?

A) Bazaltik volkanitler

B) Dasitik tüf ve breşler

C) Ultrabazik kayaçlar

D) Kalın tabakalı kireçtaşları

E) İnce tabakalı siltli kireçtaşları

14-) Aşağıdakilerden hangileri tipik bir epitermal sistemi işaret eden minerallerdir?

A) Pirit – Kuvars – Kaolen

B) Antimonit – Arsenopirit – Pirit

C) Orpiment – Realgar – Zinober

D) Zinober – Arsenopirit – Pirit

E) Kuvars  – Kalsedon – Arsenopirit

15-) Al’lu laterit oluşumu için en uygun pH şartı hangisidir?

A) pH= 4-9 B) ph> 9 C) ph< 9 D) pH= 2-4 E) pH= 1-10

16-) Plaser maden yatağı oluşabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

A) Mineralin yoğunluğunun yüksek olması

B) Mineralin mekanik ayrışmaya karşı dirençli olması

C) Mineralin kimyasal ayrışmaya karşı dirençli olması

D) Mineralin fiziksel ayrışmaya karşı dirençli olması

E) Mineralin oksit ya da sülfürlü bir bileşime sahip olması

17-) Epitermal sistemlerde çözeltinin kaynamasına bağlı olarak altın çökeliminin gerçekleşmiş olabileceğini işaret eden mineral hangisidir?

A) Kalsit – Kuvars B) Alünit – Kaolen C) Adularya – Kalsit D) Sfalerit – Galen E) Kuvars – Kil

18-) Aşağıdakilerden hangileri tipik bir epitermal sistemi işaret eden verilerdir?

A) Karbonatlaşma – Breşik yapı

B) Silişleşme – Breşleşme

C) Serizitleşme

D) Silişleşme – Taraklı yapı

E) Silişleşme – Nodüler yapı

19-) Türkiye boksit yatakları hangi yörede gözlenir?

A) Karadeniz B) Marmara C) Doğu Anadolu D) İç – Güney Anadolu E) Trakya

20-) İkincil zenginleşme olayı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Birincil cevherin tenörü yükselir

B) İlksel cevher oksitlenir

C) Atmosferik şartlarda gerçekleşir

D) Karbonatlı cevherlerde daha etkilidir

E) Bozunma için oksijen, su ve CO2 varlığı çok önemlidir

21-) Takip edilebilirlik açısından aşağıdaki yatak türlerinden hangisi en kolay olanıdır?

A) Bacalar B) Damarlar C) Mantolar D) Ağsal damarcıklar E) Yığınlar

22-) Mikaşistler içerisinde şistoziteye paralel olarak gelişmiş olan Sb – Hg madenleri hangi yatak türüne girer?

A) Yığın B) Damar C) Katman D) Baca E) Katmansı

23-) Epitermal Au yatakları için karakteristik yapı türü hangisidir?

A) Nodüler B) Benekli C) Sferülitik D) Boşluklu E) Orbiküler

24-) Aşağıdakilerden hangisi kolay uçucu bileşenlerin özelliği değildir?

A) Buharlaşma sıcaklıkları düşüktür

B) Buharlaşma sıcaklıkları yüksektir

C) Magma içinde gaz halinde bulunurlar

D) Kristallenme sıcaklıkları düşüktür

E) Mağmanın %10’unu oluştururlar

25-) Aşağıdakilerden hangisi magmatik ergiyiklerin bileşimini etkileyen faktörlerden değildir?

A) Mağmanın cinsi

B) Mağmatik sıvı ile yan kayaç arasındaki kimyasal reaksiyonlar

C) Mağmanın kristallenme şekli ve hikayesi

D) Mağmatik sıvıların yan kayaç içindeki hareketi ile karşılaşabileceği sıvıların kimyası

E) Mağma içindeki su miktarının %15’ten fazla olması

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular