Kaya Geçirgenliği: Akifer Akiküd Gözeneklilik ve Özgül Verim

Geçirgenlik, kayanın birbirine bağlı gözenekler yoluyla suyu iletme özelliğidir. Bu adeta yeraltı suyunun gizemli bir anahtarı gibidir. Kayanın geçirgenliği ne kadar yüksekse, yeraltı suyu o kadar kolay akar.

Kaya Geçirgenliği: Akifer Akiküd Gözeneklilik ve Özgül Verim
 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Geçirgenlik, kayanın birbirine bağlı gözenekler yoluyla suyu iletme özelliğidir. Bu adeta yeraltı suyunun gizemli bir anahtarı gibidir. Kayanın geçirgenliği ne kadar yüksekse, yeraltı suyu o kadar kolay akar.

 

Akifer

Akifer, yeraltı suyunu depolayan ve ileten geçirgen kayaç katmanlarıdır. Bu adeta yeraltında gizlenmiş hazineler gibidir. Yeraltı suyu, yağmur ve kar gibi yağışların toprağa sızmasıyla oluşur ve akiferlerde depolanır.

 

Akiferlerin Özellikleri

Geçirgenlik

Akiferlerin en önemli özelliği geçirgenliktir. Geçirgenlik, suyun akabileceği kadar gözenekli ve birbirine bağlı boşluklara sahip olma durumudur. Kumtaşı, kireçtaşı ve bazalt gibi kayalar, yüksek geçirgenliğe sahip oldukları için yaygın akiferlerdir.

 

Depolama Kapasitesi

Akiferlerin gözenek ve çatlakları, büyük miktarda su depolayabilir. Bu depolama kapasitesi, akiferin türüne ve boyutuna göre değişir. Kumtaşı gibi gözenekli kayalardan oluşan akiferler, büyük miktarda su depolayabilirken, bazalt gibi çatlaklı kayalardan oluşan akiferler daha az su depolar.

 

Su İletimi

Akiferlerdeki su, yerçekimi ve basınç etkisiyle kuyulara ve pınarlara doğru akar. Suyun akış hızı, akiferin geçirgenliğine ve eğimine bağlıdır.

 

Akiferlerin Diğer Özellikleri

 • Derinlik: Akiferler, yeryüzünden birkaç metre ila birkaç kilometre derinlikte bulunabilir.
 • Boyut: Akiferler, birkaç kilometrekareden yüzlerce kilometrekareye kadar uzanabilir.
 • Su Kalitesi: Akiferlerdeki suyun kalitesi, jeolojik koşullara ve insan faaliyetlerine bağlı olarak değişir.

 

Akifer Türleri

Bu gizemli dünya, farklı özelliklere sahip çeşitli akifer türlerini barındırır. İki ana akifer türü vardır:

 

Serbest Akifer

Tanımı: Suyun alttan ve üstten geçirimsiz katmanlarla sınırlandığı akiferlerdir.

 

Özellikleri

 • Su tablası, akiferin üst sınırını oluşturur.
 • Su, yerçekimi etkisiyle kuyulara ve pınarlara doğru akar.
 • Suyun basıncı atmosfer basıncına eşittir.
 • Su kalitesi, yağış ve yeraltı suyunun kirlenme riskine karşı hassastır.

 

Örnekler: Kumtaşı, alüvyal ovalar

 

Akifer şartları
Akifer şartları

 

Basınçlı Akifer

Tanımı: Suyun alttan ve üstten geçirimsiz katmanlarla sınırlandığı ve suyun basınç altında olduğu akiferlerdir.

 

Özellikleri

 • Su, arteszyen kuyular aracılığıyla yeryüzüne çıkar.
 • Suyun basıncı, atmosfer basıncından daha fazladır.
 • Su kalitesi, kirleticilere karşı daha korunaklıdır.

 

Örnekler: Kireçtaşı, bazalt

 

Akifer Türlerini Etkileyen Faktörler

 • Jeolojik Oluşum: Kayaçların türü, yaşı ve yapısı akifer türünü etkiler.
 • Topografik Özellikler: Arazi eğimi ve su tablasının konumu akifer türünü etkiler.
 • İklim: Yağış miktarı ve dağılımı akifer türünü etkiler.

 

Akiklüd ve Akitard

Akiklüd ve Akitard, yeraltı suyunun akışını ve depolanmasını etkileyen iki önemli kaya türüdür. Bu gizemli engeller, yeraltı suyunun davranışını ve insan faaliyetleri tarafından nasıl etkilenebileceğini anlamamıza yardımcı olur.

 

Akiklüd

Akiklüd, statik suyun birbiriyle bağlantısı düşük gözeneklerde tutulduğu, suyun akışı ve depolanması için elverişsiz olan geçirimsiz bir kayadır. Bu adeta yeraltında gizlenmiş bir hapishane gibidir.

 

Akiklüd Özellikleri

 • Düşük Gözeneklilik: Akiklüd kayaçlar, %10’dan az gözeneklilik oranına sahiptir. Bu, suyun depolanabileceği boş alanların çok az olduğu anlamına gelir.
 • Yavaş Su Akışı: Akiklüd’deki su akışı çok yavaştır. Bu, suyun kayadan geçişinin uzun zaman aldığı anlamına gelir.
 • Belirsiz Su Tablası: Akiklüd’de su tablası genellikle belirsizdir veya yoktur. Su, kılcal kuvvetler tarafından gözeneklerde tutulur.
 • Kılcal Su: Akiklüd’deki su, kılcal kuvvetler tarafından gözeneklerin duvarlarına yapışır. Bu, suyun yerçekimine karşı yukarı doğru hareket etmesine neden olur.

 

Akiklüd Oluşum Faktörleri

 • Kil Mineralleri: Akiklüd kayaçlar genellikle kil mineralleri bakımından zengindir. Kil mineralleri, küçük boyutları ve yüksek yüzey alanları nedeniyle suyu tutmada çok iyidir.
 • Sıkıştırma: Akiklüd kayaçlar, geçmişte aşırı basınç ve ısıya maruz kalmış olabilir. Bu, gözeneklerin kapanmasına ve suyun hareket etmesinin zorlaşmasına neden olur.

 

Akiklüd Örnekleri

 • Kil
 • Şeyl
 • Arjilit

 

Akitard

Akitard, geçirgenliği çok düşük olan ve su çekimi için elverişsiz bir kaya türüdür. Bu kayaç, yeraltı suyunun akışını ve depolanmasını kontrol eden gizemli bir bekçi gibidir. Bölgesel su bütçeleri açısından önemli bir rol oynar.

 

Akitard Özellikleri

 • Düşük Geçirgenlik: Akitard kayaçlar, akiferlerden daha düşük geçirgenliğe sahiptir (genellikle 1 milidarcy’den az). Bu, suyun kayadan geçişinin çok zor olduğu anlamına gelir.
 • Yavaş Su Akışı: Akitard’daki su akışı çok yavaştır. Suyun kayadan geçmesi uzun zaman alır.
 • Bariyer Görevi: Akitard, bölgesel akiferler için bir bariyer görevi görebilir. Bu, suyun bir akiferden diğerine akmasını engelleyebilir.
 • Su Depolama: Akitard, su depolayabilir ve zamanla akiferlere besleyebilir.

 

Akitard Oluşum Faktörleri

 • Kil Mineralleri: Akitard kayaçlar genellikle kil mineralleri bakımından zengindir. Kil mineralleri, küçük boyutları ve yüksek yüzey alanları nedeniyle suyu tutmada çok iyidir.
 • Sıkıştırma: Akitard kayaçlar, geçmişte aşırı basınç ve ısıya maruz kalmış olabilir. Bu, gözeneklerin kapanmasına ve suyun hareket etmesinin zorlaşmasına neden olur.

 

Akitard Örnekleri

 • Silttaşı
 • Arjilit
 • Marn

 

Akiklüd ve Akitard Arasındaki Farklar

Bu iki kayaç türü arasındaki farkları anlamak, yeraltı suyunun gizemli labirentini çözmemize yardımcı olur.

 

Özellik Akiklüd Akitard
Geçirgenlik Çok düşük Düşük
Su akışı Çok yavaş >Yavaş
Gözeneklilik Çok düşük (genellikle %10’dan az) Düşük (genellikle %10-30)
Su tablası Belirsiz Genellikle belirgin
Örnek Kil Silttaşı
Su depolama Düşük Orta
Kirleticilere karşı koruma Yüksek Orta
Mühendislik projelerinde rolü Düşük Orta

 

Geçirgenlik (= hidrolik iletkenlik = geçirgenlik katsayısı = K) = bir malzemede birim zamanda birim kesit alanından birim hidrolik yük altındaki akıştır. K hız cinsinden ifade edilir. Birimleri m/s veya m/gün şeklindedir (Amerika’daki Meinzer birimi galon/gün/ft kare şeklinde olup, 0,0408 m/gün’e eşittir).

 

Özgül geçirgenlik (k) viskozitenin bir fonksiyonu olup, darcy cinsinden ifade edilir. Kayada petrol veya gaz akışı açısından önemli bir parametredir. Yeraltı suyu hızları normalde K değerlerinden çok düşüktür; çünkü, doğal hidrolik eğimler bu katsayının tanımındaki 1:1 eğimden çok küçüktür. Yeraltı suyunun tipik akış hızları 1 m/gün ile 1 m/yıl arasında değişse de, kireçtaşı mağaralarında çok daha büyüktür.

 

Gözeneklilik

Gözeneklilik, kayadaki gözenek boşluklarının kaya hacmi içindeki yüzde değeridir. Bu, kayanın ne kadar su veya diğer sıvıları depolayabileceğini gösteren önemli bir ölçüttür. Gözeneklilik, yeraltı suyu akışı, petrol ve gaz arama ve inşaat mühendisliği gibi birçok alanda önemli rol oynar.

 

Kayalar için tipik hidrolojik değerler
Kayalar için tipik hidrolojik değerler

 

Gözeneklilik Türleri

Bu boşluklar, su ve diğer sıvıların depolanması ve taşınması için önemli bir rol oynar. Gözeneklilik türleri, oluşum zamanlarına göre ikiye ayrılır:

 

Birincil Gözeneklilik

 • Kayanın oluşumu sırasında oluşan gözeneklerdir.
 • Magmatik kayaçlarda gaz kabarcıkları ve tortul kayaçlarda kum taneleri arasındaki boşluklar birincil gözeneklere örnektir.

 

Birincil Gözeneklilik Oluşum Mekanizmaları

Magmatik Kayaçlarda

 • Magmanın soğuması ve gazların ayrışması.
 • Piroklastik kayaçlarda kabarcık ve boşluk oluşumu.

 

Tortul Kayaçlarda

 • Tortul tanelerin gevşek bir şekilde birikmesi.
 • Kimyasal çökeltiler ve evaporitlerin oluşması.

 

Birincil Gözeneklilik Özellikleri

 • Genellikle yuvarlak veya oval şekillidir.
 • Boyutları ve dağılımları kaya türüne göre değişir.
 • Kayanın geçirgenliğini önemli ölçüde etkiler.

 

İkincil Gözeneklilik

 • Kayanın oluşumundan sonra oluşan gözeneklerdir.
 • Çözünme, kırılma ve ayrışma gibi jeolojik süreçler sonucu oluşabilir.
 • Karstik mağaralar ve fay hatları boyunca oluşan boşluklar ikincil gözeneklere örnektir.

 

İkincil Gözeneklilik Oluşum Mekanizmaları

 • Çözünme: Karstlaşma gibi kimyasal çözünme süreçleri.
 • Kırılma: Tektonik hareketler, faylanma ve çatlama.
 • Ayrışma: Fiziksel ve kimyasal aşınma ve ayrışma.

 

İkincil Gözeneklilik Özellikleri

 • Şekilleri ve boyutları oldukça değişkendir.
 • Birincil gözeneklere göre daha büyük ve karmaşık olabilir.
 • Kayanın depolama kapasitesini önemli ölçüde etkileyebilir.

 

Gözeneklilik Ölçümü

Laboratuvar Yöntemleri

 • Su Doygunluğu: Kaya numunesi suya doyurulur ve doygunluk hacmi ölçülür.
 • Gaz Piknometresi: Kaya numunesinin gazla doldurulan bir kaptaki hacim değişimi ölçülür.
 • Görüntüleme Teknikleri: X-ışını, mikrotomografi ve SEM gibi teknikler kullanılarak gözeneklerin boyutu ve şekli belirlenir.

 

Jeofizik Yöntemleri

 • Elektriksel Direnç: Kayanın elektriksel direnci gözeneklilik ile ilişkilidir.
 • Sismik Dalga Hızı: Sismik dalgaların kayadaki hızı gözeneklilikten etkilenir.
 • Jeoradar: Jeoradar dalgalarının kayadaki yansıması gözeneklilik hakkında bilgi verir.

 

Her yöntemin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır:

 

Laboratuvar Yöntemleri

 • Avantajlar: Doğru ve detaylı sonuçlar verir.
 • Dezavantajlar: Pahalı, zaman alıcı ve numune tahribatı gerektirir.

 

Jeofizik Yöntemleri

 • Avantajlar: Hızlı, ucuz ve tahribatsızdır.
 • Dezavantajlar: Laboratuvar yöntemleri kadar doğru ve detaylı değildir.

 

Gözenekliliği Etkileyen Faktörler

Kaya Türü

 • Tortul kayaçlar genellikle magmatik ve metamorfik kayaçlardan daha fazla gözenekliliğe sahiptir. Bunun nedeni tortul kayaçların kum taneleri gibi gevşek parçalardan oluşmasıdır.
 • Magmatik kayaçlar genellikle daha az gözenekliliğe sahiptir. Magmanın soğuması ve katılaşması sırasında gaz kabarcıkları oluşabilir, ancak bu kabarcıklar genellikle magmanın içinde kalır.
 • Metamorfik kayaçlar genellikle düşük gözenekliliğe sahiptir. Metamorfizma sırasında kayadaki boşluklar sıkıştırılır ve kayalar sıkılaşır.

 

Tanecik Boyutu

 • Daha küçük tanecikli kayaçlar, daha büyük tanecikli kayaçlara göre daha fazla gözenekliliğe sahiptir. Bunun nedeni küçük taneciklerin arasında daha fazla boşluk olmasıdır.
 • Kumtaşı gibi küçük tanecikli kayaçlar yüksek gözenekliliğe sahipken, konglomera gibi büyük tanecikli kayaçlar düşük gözenekliliğe sahiptir.

 

Çimentolanma

 • Kaya taneleri arasındaki boşluklar mineraller tarafından doldurulmuşsa, gözeneklilik azalır. Bu, kireçtaşı ve dolomit gibi kayalarda yaygındır.
 • Çimentolanma, kayaçların daha sağlam ve dayanıklı olmasını sağlar, ancak aynı zamanda gözenekliliği ve sıvı depolama kapasitesini de azaltır.

 

Sıkıştırma

 • Kayaç aşırı basınca maruz kalmışsa, gözeneklilik azalır. Bu, derin gömülü kayaçlarda ve fay hatları boyunca yaygındır.
 • Sıkıştırma, kayaçların gözeneklerini kapatarak sıvı akışını engeller.

 

Özgül verim

Özgül verim, bir kayadan serbestçe drene olabilen suyun kaya hacmine oranıdır. Bu, bir akiferin yeraltı suyu kaynağı olarak değerini ifade eden önemli bir parametredir. Gözeneklilik ve geçirgenlik ile ilişkilidir, ancak onlardan daha küçük bir değerdir.

 

Özgül Verimi Etkileyen Faktörler

 • Kayaç Türü: Tortul kayaçlar genellikle magmatik ve metamorfik kayaçlardan daha fazla özgül verime sahiptir.
 • Tanecik Boyutu: Daha küçük tanecikli kayaçlar, daha büyük tanecikli kayaçlara göre daha fazla özgül verime sahiptir.
 • Çimentolanma: Kaya taneleri arasındaki boşluklar mineraller tarafından doldurulmuşsa, özgül verim azalır.
 • Sıkıştırma: Kayaç aşırı basınca maruz kalmışsa, özgül verim azalır.
 • Su Doygunluğu: Kaya ne kadar fazla su ile doymuşsa, özgül verim o kadar yüksek olur.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular