Maden Kanunu Genel Hükümler: Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 – Amaç: Bu Yönetmeliğin amacı, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Maden Kanunu Genel Hükümler: Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar
 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından
Resmi Gazete Tarihi: 03/02/2005
Resmi Gazete Sayısı: 25716

 

GENEL HÜKÜMLER : AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Madde 1 – Amaç: Bu Yönetmeliğin amacı, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

 

Madde 2 – Kapsam: Bu Yönetmelik; Ruhsat ve sertifika verme, maden arama, işletme dönemleri işlemlerine, ruhsat alanlarının değiştirilmesine, faaliyetlerin denetim ve kontrolüne, buluculuk hakkına, terk, devir ve intikal işlerine, arama ve işletmede cevher üretim esaslarına, ruhsat sahipleri tarafından düzenlenecek belgelere, ödenecek bedellere, faaliyette bulunmak için alınacak izinlere, maden sicili, kamulaştırma işlemlerine,

 

Maden işletme faaliyeti ile Devlet ve il yolları, havaalanı, liman, baraj, petrol ve doğal gaz boru hattı gibi benzeri kamu yatırımlarının birbirlerini engellemesi, kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamalarından dolayı maden işletme faaliyetinin yapılamaz hale gelmesi, kamu ve özel yatırım için başka alternatif alanların bulunamaması durumunda yapılacak işlemlere,

 

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yol, köprü, baraj, gölet, liman gibi projelerde kullanılacak yapı ve inşaat hammaddelerinin üretimi için izin verilmesine,

 

Kanun hükümlerine göre herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş ruhsatlı sahalar ile bu sahalardan taksir edilmiş alanların, Kanunun ilgili maddeleri gereğince ihale edilmesine,

 

ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

Madde 3 – Dayanak: Bu Yönetmelik, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 26/5/2004 tarihli ve 5177 sayılı Kanunla değişik Geçici 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Maden Kanununda geçen tanımlar

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

Kanun: 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununu,

Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

Banka: Bakanlıkça belirlenen bankayı,

Genel Müdürlük: Maden İşleri Genel Müdürlüğünü,

 

Maden Kanununda geçen tanımlar
Maden Kanununda geçen tanımlar

 

Ariyet Malzemesi

( Değişik tanım: 15/07/2007 – 26583 S.R.G Yön\1.mad) Kayaçların doğal ve jeolojik etkenler sonucu kırılması, ufalanması, alterasyonu, taşınması ve/veya yerinde çökelimi ile oluşan; çakıl, kum, silt ve mil içeren gevşek malzeme ile yamaç molozu niteliğinde olan ve yapılarda dolgu olarak kullanılan malzemeyi,

 

Devlet Hakkı

Maden istihracı ile sağlanacak gelirden Devlet payına düşen kısmı,

 

Arama Ruhsatı

Belirli bir alanda maden arama faaliyetlerinde bulunulabilmesi için verilen yetki belgesini,

 

İşletme Ruhsatı

İşletmenin faaliyetlerinin yürütülebilmesi için verilen yetki belgesini,

 

İşletme İzni

Bir madenin işletmeye alınabilmesi için gerekli olan izni,

 

Sertifika

V. Grup madenlerin aranması ve işletilmesi için bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça verilen belgeyi,

 

Satış Bilgi Formu

Yıllık üretim miktarı, satış tutarı, toplam gelir ve tahakkuk eden Devlet hakkı gibi mali durumu gösteren belgeyi,

 

Faaliyet Bilgi Formu

Yıllık işletme faaliyetine ilişkin üretim, satış, stok ve bunun gibi bilgileri içeren belgeyi,

 

Teknik Belge

Maden arama ve işletme faaliyetleri ile Kanunda belirtilen diğer işler için ilgili mühendis ve diğer teknik elemanlar tarafından hazırlanan imalât haritası, jeolojik, jeofizik, hidrojeolojik etüt, harita, kesitler, raporlar ve bunun gibi teknik içerikli belgeyi, Arama Faaliyet Raporu: Ruhsat sahalarında yürütülen arama faaliyetleri ile ilgili Genel Müdürlüğe verilmesi gereken belgeyi,

 

İşletme

Madencilik faaliyetlerinin yapıldığı işyerini,

 

Maden İşletme Faaliyetleri

Üretime yönelik hazırlık çalışmaları ve üretim yapılması için gerekli faaliyetleri,

 

İmalât Haritası

İşletmelerde üretim yapılan yerleri, miktarları ve yapılış şeklini gösterir ölçekli beyan niteliğinde haritayı,

 

Beyan

İlgililerin resmi kuruluşlara herhangi bir durumu belirlemek veya açıklamak maksadı ile vermiş oldukları yazılı belgeyi,

 

Maden Sicili

Tüm madencilik faaliyetleri ile ilgili bilgilerin kaydedildiği yeri,

 

Pasa

Mevcut ekonomik ve teknik şartlara göre işletilmesi mümkün olmayan, ancak işletme gereği istihsal edilen cevheri,

 

Prospeksiyon

Madencilik arama faaliyetlerine mesnet teşkil edecek ön bilgilerin toplanması işini,

 

Görünür Rezerv

Boyutları, tenörü belirlenmiş üretilebilir kesin cevher miktarını,

 

Ekonomik Cevher

Günün teknik ve ekonomik şartlarında kârlı olarak değerlendirilebilecek cevheri,

 

Kritik Cevher Stokları

Ekonominin buhranlı dönemleri geçiştirebilmesi için gerekli ekonomik büyüklükteki cevher stoklarını,

 

Mücbir Sebep

Sel, yangın, deprem, grizu patlaması, çökme, heyelan ve benzeri halleri,

 

Proje

Yeraltı kaynaklarının değerlendirilmesi amacına dönük belirli girdileri seçilmiş bir teknoloji kullanarak mevcut ve potansiyel talebi karşılamak üzere mal ve cevher üretmek için çalışmaları düzenleyen beyan niteliğinde raporu,

 

Kantar Fişi

Cevher nakillerinde cevherin ağırlığını gösterir tartı makbuzunu,

 

Sevk Fişi

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 30/12/1980 tarihli ve 2365 sayılı Kanunla değişik 240 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan taşıma irsaliyelerindeki bilgileri ihtiva eden beyan niteliğindeki belgeyi,

 

Kamulaştırma

İşletme ruhsat süresi boyunca ruhsat alanında kalan özel mülkiyet arazilerine madencilik faaliyeti için alınan kamulaştırma kararını,

 

Kamu Yatırımı

Devlet ve il yolları, havaalanı, liman, baraj, petrol ve doğal gaz boru hattı gibi kamu yararı için kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan işleri,

 

Kurul

Maden işletme faaliyetleri ile yatırımın kamu açısından önemini tespit ederek karar verecek kurulu,

 

Kurul Başkan

Başbakanlık Müsteşarını,

 

Ruhsat Hukuku

Ruhsat sahiplerinin ruhsattan doğan hak ve yükümlülüklerini,

 

Maden Hakları

Madenlerin aranması, bulunması ve işletilebilmesi için verilen izinler ve maden yataklarının bulunmasına yardımcı olanlara tanınan maddî imkânları,

 

Takaddüm Hakkı

Maden hakkı için ilk müracaat edene tanınan önceliği,

 

Taksir

Ruhsat alanlarının Kanun gereğince küçültülmesini,

 

Teminat

Madencilik faaliyetlerinde Kanun hükümlerine ve tekniğe uygun çalışmayı temin amacı ile alınan nakit para, süre yönünden sınırsız banka ve özel finans kurumu teminat mektubu, Devlet bono ve tahvili olarak alınan geçici ödemeyi,

 

Teknik Nezaretçi

İşletmelerdeki faaliyetlerin teknik ve emniyet yönünden nezaretini yapan, Kanunun 29 uncu maddesi gereği faaliyet bilgi formunun hazırlanmasından sorumlu ve yetkili maden mühendisini,

 

Teknik Nezaretçi Defteri

Muhafazasının sorumluluğu ruhsat sahibine ait olan, noter tarafından onaylanmış, teknik nezaretçinin raporunu yazdığı defterini,

 

Daimi Nezaretçi

İşletmede daimi istihdam edilen maden mühendisini,

 

İş Güvenliği Uzmanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sertifikalandırılmış iş güvenliği ile görevli maden mühendisini,

 

Uzman Kuruluşlar

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Sanayi ve Ticaret, Tarım ve Köyişleri, Çevre ve Orman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarına bağlı kuruluşlar gibi konularında ihtisas sahibi Devlet
kuruluşlarını, ifade eder.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular