Karbonatların Diyajenetik Ortamı ve Ana Diyajenetik Ürünler

Karbonatlar, tortul kayaçlarda yaygın olarak bulunan ve denizel ortamlarda biyolojik ve kimyasal süreçler sonucu oluşan önemli bir kayaç türüdür. Diyajenez, tortulların gömülmesi ve sıkışması sonucu maruz kaldıkları fiziksel ve kimyasal değişikliklerin bir bütünüdür.

Karbonatların diyajenetik ortamı ve ana diyajenetik ürünler
 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Karbonatlar, tortul kayaçlarda yaygın olarak bulunan ve denizel ortamlarda biyolojik ve kimyasal süreçler sonucu oluşan önemli bir kayaç türüdür. Diyajenez, tortulların gömülmesi ve sıkışması sonucu maruz kaldıkları fiziksel ve kimyasal değişikliklerin bir bütünüdür. Karbonatlar diyajenez sırasında önemli değişimlere uğrar ve bu değişimler farklı diyajenetik ürünlerin oluşmasına yol açar.

 

Karbonatların Diyajenetik Ortamı

Karbonatların diyajenezi, tortulların gömülmesi ve sıkışmasıyla başlayan ve diagenetik zonlar olarak adlandırılan farklı basınç ve sıcaklık koşullarında gerçekleşen bir süreçtir. Her diyajenetik zon, belirli minerallerin oluşması ve çözünmesi için uygun koşullar sunar.

 

Diyajenetik Ortamın Faktörleri

Karbonatların diyajenezi, çeşitli faktörlerin etkisiyle gerçekleşir. Bu faktörler şunlardır:

 • Basınç: Gömülme derinliği arttıkça basınç da artar ve bu da karbonat minerallerinin çözünürlüğünü ve kimyasal reaktifliklerini etkiler. Artan basınç, karbonat tanelerinin birbirine yaklaşmasına ve sıkı bir doku oluşturmasına neden olur.
 • Sıcaklık: Sıcaklık arttıkça diyajenetik reaksiyonların hızı artar. Yüksek sıcaklıklar, karbonat minerallerinin rekristalleşmesine ve daha stabil minerallerin oluşmasına yol açar.
 • Kimyasal bileşim: Tortulardaki kimyasal bileşim, diyajenez sırasında hangi minerallerin oluşacağını belirler. Kalsiyum, magnezyum, demir ve stronsiyum gibi elementlerin konsantrasyonları, diyajenetik ürünlerin türünü ve miktarını etkiler.
 • Organik madde: Organik madde, diyajenetik reaksiyonlarda önemli bir rol oynar ve bazı minerallerin oluşumunu veya çözünmesini teşvik edebilir. Organik madde, diagenetik ortamda indirgeyici koşullar yaratarak demir ve kükürt gibi elementlerin farklı minerallerle birleşmesine neden olabilir.
 • Sıvı/kayaç oranı: Tortulardaki gözeneklerde bulunan sıvı miktarı, diyajenetik reaksiyonların hızı ve türünü etkiler. Yüksek sıvı/kayaç oranı, minerallerin çözünmesini ve taşınmasını kolaylaştırır.

 

Diyajenetik Zonlar

Diyajenez, tortulların gömülmesi ve sıkışması sonucu maruz kaldıkları fiziksel ve kimyasal değişikliklerin bir bütünüdür. Bu değişimler, tortulların mineralojisini, dokusunu ve kimyasal bileşimini önemli ölçüde değiştirir. Diyajenez, farklı basınç ve sıcaklık koşullarında gerçekleşen diyajenetik zonlar adı verilen farklı aşamalarda gerçekleşir. Her diyajenetik zon, belirli minerallerin oluşması ve çözünmesi için uygun koşullar sunar.

 

 Diyajenetik Zonların Özellikleri

1. Sığ Diyajenez Zon

 • Bu zon, deniz tabanından birkaç metreye kadar uzanır.
 • Basınç ve sıcaklık nispeten düşüktür.
 • Ana diyajenetik ürünler:
  • Mikrit: İnce taneli kalsit kristallerinden oluşan bir karbonat.
  • Dolomit: Kalsiyum ve magnezyum karbonattan oluşan bir mineral.
  • Siderit: Demir karbonattan oluşan bir mineral.
 • Organik madde korunumu yüksektir.

 

2. Erken Gömülme Zon

 • Bu zon, sığ diyajenez zonunun altında bulunur ve birkaç yüz metreye kadar uzanır.
 • Basınç ve sıcaklık artar.
 • Ana diyajenetik ürünler:
  • Kalsiyum karbonat çökelmesi: Kalsit ve aragonit gibi kalsiyum karbonat mineralleri, boşlukları ve gözenekleri doldurarak kayaçların sertleşmesine neden olur.
  • Rekristallizasyon: Karbonat taneleri, daha büyük ve daha stabil kristaller oluşturmak için yeniden kristalleşir.
  • Dolomitleşme: Kalsiyum karbonat mineralleri, magnezyum iyonlarıyla etkileşime girerek dolomit mineraline dönüşür.
 • Organik madde bozunmaya başlar.

 

3. Geç Gömülme Zon

 • Bu zon, erken gömülme zonunun altında bulunur ve birkaç kilometreye kadar uzanır.
 • Basınç ve sıcaklık yüksektir.
 • Ana diyajenetik ürünler:
  • Yoğunlaşma: Karbonat kayaçları sıkışarak daha yoğun hale gelir.
  • Ankerit ve siderit oluşumu: Demir ve magnezyum iyonları, kalsiyum karbonat mineralleri ile reaksiyona girerek ankerit ve siderit gibi mineraller oluşturur.
 • Organik madde büyük ölçüde kaybolur.

 

Diyajenetik Zonların Etkileri

Diyajenetik zonlar, tortul kayaçların birçok özelliğini etkiler. Bu özellikler şunlardır:

 • Mineraloji: Diyajenez sırasında oluşan mineraller, tortul kayaçların mineralojisini belirler.
 • Doku: Diyajenetik süreçler, tortul kayaçların dokusunu ve gözenekliliklerini değiştirir.
 • Kimyasal bileşim: Diyajenez sırasında elementlerin taşınması ve yeniden dağılımı, tortul kayaçların kimyasal bileşimini değiştirir.
 • Fiziksel özellikler: Diyajenez, tortul kayaçların sertliği, yoğunluğu ve geçirgenliği gibi fiziksel özelliklerini etkiler.

 

Karbonatların ana diyajenezi

 • Denizel,
 • Meteorik,
 • Yüzeyaltı.

gibi üç ana rejim veya bölgede meydana gelir.

Karbonatların ana diyajenezi
Karbonatların ana diyajenezi

Denizel bölge

Denizel diyajenez, deniz tabanında veya deniz tabanına yakın bir yerde tortulların gömülmesi ve sıkışması sonucu maruz kaldıkları fiziksel ve kimyasal değişimlerin bir bütünüdür. Bu ortamda diyajenez, deniz suyu kimyası, organik madde, biyotürbasyon ve diğer faktörlerin etkisiyle gerçekleşir.

 

Deniz tabanı ve çok sığ denizel yüzeyaltını içerir. Diyajenetik ortam burada deniz suyu sıcaklıkları ve normal tuzluluklardaki deniz suyu ile karakterizedir. Bu ortamdaki ana diyajenetik prosesler:

 • Tortuların biyotürbasyonu,
 • Delici organizmalar tarafından karbonatlı tanelerin değişikliğe uğratılması,
 • Ilık su alanlarında tanelerin çimentolanmasını sonuçlar.

 

Denizel Diyajenezi Süreçleri

Denizel diyajenezde önemli rol oynayan bazı süreçler şunlardır:

 1. Çökelme: Organik ve inorganik parçacıkların deniz tabanına çökmesi ve tortul birikiminin oluşması.
 2. Sıkışma: Üst üste gelen tortulların ağırlığıyla alttaki tortulların sıkışması ve gözenekliliklerinin azalması.
 3. Çözünme ve Çökelme: Deniz suyundaki kimyasallara bağlı olarak bazı minerallerin çözünmesi ve diğer minerallerin çökelmesi.
 4. Rekristallizasyon: Var olan minerallerin daha büyük ve daha stabil kristaller halinde yeniden oluşması.
 5. Dolomitlenme: Kalsiyum karbonat minerallerinin magnezyum iyonlarıyla etkileşime girerek dolomit mineraline dönüşmesi.

 

Denizel Diyajenez Ürünleri

Denizel diyajenez sırasında oluşan bazı önemli ürünler şunlardır:

 • Mikrit: İnce taneli kalsit kristallerinden oluşan bir karbonat.
 • Ooids: Küçük, yuvarlak ve konsantrik kabuklu karbonat taneleri.
 • Peloidler: İnce taneli ve şekilleri belirsiz karbonat taneleri.
 • Kalsit: Kalsiyum karbonattan oluşan bir mineral.
 • Dolomit: Kalsiyum ve magnezyum karbonattan oluşan bir mineral.

 

Denizel Diyajenezi Faktörleri

Denizel diyajenezi, denizel ortamda bulunan çeşitli faktörlerden etkilenir. Bu faktörlerden bazıları şunlardır:

 • Deniz Suyu Kimyası: Kalsiyum ve magnezyum iyonlarının konsantrasyonu, pH ve sıcaklık diyajenezi etkileyen önemli faktörlerdir.
 • Organik Madde: Organik madde, diyajenetik reaksiyonlarda önemli bir rol oynar ve bazı minerallerin oluşumunu veya çözünmesini teşvik edebilir.
 • Biyotürbasyon: Organizmaların tortuları karıştırması diyajenezi etkileyebilir.
 • Tortul Birikim Hızı: Tortul birikim hızının diyajenez üzerinde önemli bir etkisi vardır. Hızlı tortul birikimi, diyajenetik süreçlerin daha hızlı gerçekleşmesine neden olur.

 

Meteorik bölge

Meteorik diyajenez, yağmur suyu ve yeraltı suyu gibi meteorik suların etkisiyle tortulların gömülmesi ve sıkışması sonucu maruz kaldıkları fiziksel ve kimyasal değişimlerin bir bütünüdür. Ortamda ki diyajenez, yağmur suyunun kimyası, yeraltı suyunun kimyası, iklim ve diğer faktörlerin etkisiyle gerçekleşir.

 

Bu bölge tatlı su varlığıyla karakterize olur. Bu alan  su tablasının üzerinde doymamış zonu (tortu gözenekleri su ile dolu değil) ve su altı freatik zonu veya suya doygun zonu içerir. Meteorik bölgedeki ana diyajenetik olaylar:

 • Çözülme,
 • Neomorfizma ve
 • Kalsit çimentolanmasıdır.

 

Meteorik Diyajenez Süreçleri

Meteorik diyajenezde önemli rol oynayan bazı süreçler şunlardır:

 1. Çözünme: Meteorik sular, karbonat mineralleri gibi bazı mineralleri çözebilir.
 2. Çökelme: Meteorik sularda çözünen mineraller, başka bir yerde çökelerek yeni mineraller oluşturabilir.
 3. Oksidasyon ve Redüksiyon: Meteorik sular, demir ve manganez gibi elementlerin oksidasyon ve redüksiyon reaksiyonlarına girmesine neden olabilir.
 4. Hidrasyon: Bazı mineraller meteorik sularla etkileşime girerek hidratlı mineraller oluşturabilir.

 

Meteorik Diyajenez Ürünleri

Meteorik diyajenez sırasında oluşan bazı önemli ürünler şunlardır:

 • Kalsit: Kalsiyum karbonattan oluşan bir mineral.
 • Dolomit: Kalsiyum ve magnezyum karbonattan oluşan bir mineral.
 • Alçıtaşı: Kalsiyum sülfattan oluşan bir mineral.
 • Demir oksitleri ve hidroksitleri: Demir elementinin oksidasyon ve redüksiyon reaksiyonları sonucu oluşan mineraller.
 • Kil mineralleri: Suyun etkisiyle kayaçlardan oluşan mineraller.

 

Meteorik Diyajenez Faktörleri

Meteorik diyajenezi etkileyen bazı faktörler şunlardır:

 • Yağmur Suyunun Kimyası: Yağmur suyunun asitliği ve kimyasal bileşimi diyajenezi etkileyen önemli faktörlerdir.
 • Yeraltı Suyunun Kimyası: Yeraltı suyunun kimyasal bileşimi ve sıcaklığı diyajenezi etkileyen önemli faktörlerdir.
 • İklim: İklim, meteorik suların kimyasını ve tortullara etkisini etkiler.
 • Tortul Birikim Hızı: Tortul birikim hızının diyajenez üzerinde önemli bir etkisi vardır. Hızlı tortul birikimi, diyajenetik süreçlerin daha yavaş gerçekleşmesine neden olur.
 • Tortulların Mineralojisi: Tortullarda bulunan mineraller, meteorik diyajenez sırasında hangi minerallerin oluşacağını ve hangi minerallerin çözüneceğini belirler.

 

Yüzeyaltı bölge

Yüzeyaltı bölge diyajenezi, gömülme sonucu artan basınç ve sıcaklığın etkisiyle tortulların maruz kaldıkları fiziksel ve kimyasal değişimlerin bir bütünüdür. Bu ortamda diyajenez, tortulların mineralojisini, dokusunu ve kimyasal bileşimini önemli ölçüde değiştirir. Deniz tabanı üzerinde diyajenezin başlangıç safhasından sonra, ve olasılıkla meteorik bir bölgede, karbonat tortuları dereceli olarak gömülerek yüzey altı bölgede basınç artışlarına, daha yüksek sıcaklıklara ve değişen gözenek sıvılarına maruz kalabilir. Bu değişken koşullar altında karbonat tortuları:

 • Fiziksel ve kimyasal sıkışma,
 • Erime,
 • Çimentolanma,
 • Neomorfizma ve
 • Yer değiştirme

gibi ilave kimyasal/mineralojik değişimlere uğrayabilir.

 

Yüzeyaltı Bölge Diyajenez Süreçleri

Yüzeyaltı bölge diyajenezde önemli rol oynayan bazı süreçler şunlardır:

 1. Sıkışma: Gömülme sonucu artan basınç, tortulların sıkışmasına ve gözenekliliklerinin azalmasına neden olur.
 2. Çözünme ve Çökelme: Artan basınç ve sıcaklık, bazı minerallerin çözünmesine ve diğer minerallerin çökelmesine neden olabilir.
 3. Rekristallizasyon: Var olan minerallerin daha büyük ve daha stabil kristaller halinde yeniden oluşması.
 4. Dehidrasyon: Suyun minerallerden ayrılması ve kayaçtan taşınması.
 5. Minerallerin Dönüşümü: Bir mineralin başka bir minerale dönüşmesi.

 

Yüzeyaltı Bölge Diyajenez Ürünleri

Yüzeyaltı bölge diyajenez sırasında oluşan bazı önemli ürünler şunlardır:

 • Dolomit: Kalsiyum ve magnezyum karbonattan oluşan bir mineral.
 • Ankerit: Kalsiyum, demir ve magnezyum karbonattan oluşan bir mineral.
 • Siderit: Demir karbonattan oluşan bir mineral.
 • Kuvars: Silisyum dioksitten oluşan bir mineral.
 • Kil mineralleri: Suyun etkisiyle kayaçlardan oluşan mineraller.

 

Yüzeyaltı Bölge Diyajenez Faktörleri

Yüzeyaltı bölge diyajenezi etkileyen bazı faktörler şunlardır:

 • Basınç: Artan basınç, minerallerin çözünürlüğünü ve kimyasal reaktifliklerini etkiler.
 • Sıcaklık: Artan sıcaklık, diyajenetik reaksiyonların hızını artırır.
 • Tortulların Mineralojisi: Tortullarda bulunan mineraller, diyajenez sırasında hangi minerallerin oluşacağını ve hangi minerallerin çözüneceğini belirler.
 • Tortul Birikim Hızı: Tortul birikim hızının diyajenez üzerinde önemli bir etkisi vardır. Hızlı tortul birikimi, diyajenetik süreçlerin daha yavaş gerçekleşmesine neden olur.
 • Kimyasal Bileşim: Tortulardaki kimyasal bileşim diyajenez sırasında hangi minerallerin oluşacağını ve hangi minerallerin çözüneceğini belirler.

 

Ek Bilgiler

Diyajenezdeki iki ana süreç

Diyajenezdeki iki ana süreç
Diyajenezdeki iki ana süreç

 

En önemli iki diyajenetik süreç sıkıştırma ve taşlaşmadır. Bu süreçler kompleksi için kullanılan sıkıştırma dahil, gevşek bir tortunun katı bir tortul kayaya dönüştürülmesidir.

 

Diyajenez gözenekliliği ve geçirgenliği nasıl etkiler?

Kısaca açıklamak gerekirse, tane boyutunun gözenekliliği ve diyajenez olarak etkiler. Büyüklüğüne göre geçirgenliği etkiler; Çünkü kum ne kadar ince olursa geçirgenlik o kadar düşük olur. Bunun yanında ayrıca geçirgenlikdiyajenez yoluyla gözenekliliği ve dolaylı olarak etkiler. Düşük geçirgenlikten kaynaklanan yavaş sıvı akışlarının sementasyonu teşvik ettiğini öne sürmektedir; bu da hızlı akışlar süzdürmeyi destekler.

 

Diyajenez süreci nedir?

Diyajenez” tortulaşmadan sonra ve metamorfizmadan önce ve tortulaşma ile ayrışma arasındaki tortul malzemeleri etkileyen fiziksel ve kimyasal süreçleri ifade eder. Diyajenetik işlemlerin, gözeneklilik ve taşlaşma derecesi gibi kaya özellikleri üzerindeki etkileri aşamalıdır.

 

Litofikasyon ve diyajenez arasındaki fark nedir?

Sıvılaşma kayaya (jeolojik olarak) sıkıştırma ve tortu sementasyon sırasında olduğu diyajenez tüm kimyasal, fiziksel ve biyolojik değişimler sediman sırasında ve sonrasında geçer (jeoloji). Sıvılaşma, ayrışma veya diğer yüzey değişiklikleri hariç tutulur.

 

Litotifikasyonun adımları nelerdir?

Litotifikasyonun adımları nelerdir?
Litotifikasyonun adımları nelerdir?

 

Litotifikasyon, yani tortul kayaçların oluşumu şu adımlara sahip;

1) önceden var olan kayaların ayrışması,

2) ayrışma ürünlerinin taşınması,

3) malzemenin çökelmesi, ardından

4) sıkıştırılması ve

5) tortunun bir kaya oluşturmak üzere sementasyonunun ürünüdür. Son iki adım litoifikasyon olarak adlandırılır.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular