Son Konular

Servet Uludağ

Jeoloji Mühendisi & İş Güvenliği Yüksek Lisans mezunu

Kırıntılı çizgisel kıyı ortamların oluşum koşulları

Kırıntılı çizgisel kıyı ortamların oluşum koşulları ve kıyıdan açık denize doğru olan alt ortam ve fasiyesleri Nehirlerin denizlere taşıdıkları malzemenin yerinde çökelmesine engel olacak şiddetteki dalga, gel-git, uzun kıyı akıntıları ile okyanusal akıntılar gibi denizel-işlevler, getirilen gereci yerinden alarak kıyı çizgisine paralel zonlar halinde ve yeniden işleyerek yayarlar. Sonuçta, çoğunlukla tane boyunun yukarıya doğru giderek irileştiği fasiyes toplulukları oluşur.   …

Devamını Oku »

Menderesli akarsu çökellerine ait ana fasiyes toplulukları

Menderesli akarsu çökellerine ait ana fasiyes toplulukları Menderesli akarsu çökelleri üç ana fasiyes topluluğundan oluşmaktadır. Bunlar: Kanallar Terkedilmiş kanallar Taşkın ovaları.   Kanallar Menderesli kanalların yatay yönde yer değiştirmeleri sonucunda dış banklar aşındırılır. Aşındırılan malzeme iç banklarda çökelerek nokta barlarını (setleri) oluşturur. Nokta barlar kendine özgü bir sedimanter yapı ve tane boyu dağılımına sahiptir.   Şöyle ki; Tabandaki aşınma yüzeyi …

Devamını Oku »

Türkiye ve Civarının Levha Tektoniği ve Sismisitesi

Sismik olarak aktif olan Alpin kuşağı üzerinde yer alan Türkiye ve civarında gözlenen tektonizma; Afrika, Ege, Arap, Anadolu, Karadeniz ve Avrasya levhaları  ile İran ve Hazar levhalarının birbirlerine göre relatif hareketlerine bağlı olarak meydana gelmiştir.   Bölgedeki önemli tektonik yapılar, Ege yitim zonu, Batı Anadolu graben sistemi (Zanchi ve Angelier, 1993), Kuzey ve Doğu  Anadolu  fayları,  Bitlis-Zagros (Perinçek ve Çemen, …

Devamını Oku »

Deprem Enerjisinin Diğer Boşalım Şekilleri

Deprem Enerjisinin Diğer Boşalım Şekilleri Deprem aktivitesi bazen ana şok dışında değişik şekillerde gözlenebilir. Bunlar; Öncü Şok (Foreshocks) Ana depremden önce genellikle magnitüdü küçük olan depremler oluşmaktadır. Bunlar günlerce veya haftalarca sürebilmektedir. Aşağıda 17 Ağustos Kocaeli depreminden önce bölgede gözlenen mikro deprem ve öncü şok aktivitesi verilmiştir. Bu aktiviteler izlenerek depremlerin önceden kestirilebilmesi için çalışmalar yapılabilmektedir.     Artçı Şok …

Devamını Oku »

Petrol nereden gelir, en çok nerede bulunur ve nasıl oluşur?

Petrol nereden gelir ve nasıl oluşur? Ham petrol, doğal olarak oluşan bir fosil yakıttır. Yani ölü organizmaların kalıntılarından gelir. Ham petrol yatağında hidrokarbon karışımının, hidrojen ve karbon atomları bulunur. Sedimanter kayaçlar içindeki minik boşluklarda yeraltı rezervuarlarında sıvı halde bulunur.   Petrol en çok nerede bulunur? Petrol rezervleri neredeyse tüm dünyada bulunur ve çoğu ülkelerde de az veya çok rezerv oranlarında tespit edilmiştir. Bununla birlikte, bazı …

Devamını Oku »

Elek analizinin amacı nedir? Kaç çeşit elek var?

Elek analizinin amacı nedir? Elek analizi tasarımı, üretim kontrol gereksinimleri ve doğrulama özelliklerine uygunluğu belirlemek için (belli bir örnek içinde, boyutuna göre, agrega parçacıklarının dağılımı) derecelenme belirler. Yaygın olarak elek olarak da bilinen ince gözlü bir süzgeç, istenen öğeleri istenmeyen malzemeden ayırmak veya tipik olarak bir ağ veya metal gibi dokuma bir elek kullanarak bir numunenin parçacık boyutu dağılımını karakterize etmek için kullanılan bir …

Devamını Oku »

Mineraloji Nedir? Mineraloji Neden Bu Kadar Önemlidir?

Mineraloji Nedir? Mineroloji, bilim dalı olan kimyasal bileşim, iç kristal yapısı, oluşum ve dağıtım doğası ve oluşumu fizikokimyasal koşulları açısından kökenlerine, fiziksel özellikleri dahil olmak üzere, minerallerin tüm yönleri ile ilgili bilgi edinme aracıdır. Ayrıca mineraloji, mineral kristalografisi, özellikleri, sınıflandırılması ve onları ayırt etme yollarıyla ilgilenen bir bilim dalı olup, bir alanın, bir kayanın veya bir kaya oluşumunun mineralojik özellikleri belirlenmesi de mineralojinin …

Devamını Oku »

Konglomeraları bileşim ve dokusal özelliklere göre sınıflama

Konglomeraları bileşim ve dokusal özelliklere göre sınıflama Konglomera, genellikle silis, kalsit veya demir oksit ile bir arada tutulan (çimentolanan) yuvarlak çakıl ve kumdan oluşan tortul bir kayadır. Konglomera, genellikle nehir yataklarında oluşan iri taneli bir kayadır. İsim Konglomera Doku Kırıntılı ; İri taneli (2-64 mm) Kompozisyon Kuvars , Feldispat Renk Kahverengiye Çeşitli İnce ila orta taneli bir matriste yuvarlak; Olgunlaşmamış Konglomeraları bileşimsel özelliklerine göre sınıflama …

Devamını Oku »

Kontak veya Termal Metamorfizma

Kontak veya termal metamorfizmada kayalar ergimiş magma kütlesi tarafından ısıtılıp köken kaybolduğunda gelişir. Değişen kaya magma kütlesinin etrafını saran kontak kuşağı veya zonu dediğimiz bir alanda belirlenir (aşağıdaki görselde yer almaktadır). Ufak dayk veya sill etrafında santimetre genişliğinde bir zonu olursa da esas kontak metamorfik zonlar kilometrelerce boyunca büyük batolitler (magmatik kütleler) etrafında izlenebilir.     Magma kütlesinin boyutundan bağımsız …

Devamını Oku »

Sedimanter Ortam Nedir? Sedimanter Ortamın Sınıflandırılması

Sedimanter ortam nedir? Belirli fiziksel, kimyasal ve biyolojik koşullara sahip olan, bu özellikleri ile bitişik alanlardan ayırt edilebilen ve tortuların çökelmesine uygun su üstü veya su altındaki jeomorfolojik bölgeye sedimanter ortam denir.   Sedimanter Ortamın Sınıflandırılması Sedimanter ortamların sınıflandırılmasını şu tabloda rahatlıkla gösterebiliriz;   Tortul (Sediman) kayaçların oluştuğu ortamlar Tortul kayaçlar (sediman), magmatik ve metamorfik kayaların yanı sıra üç ana kaya türünden biridir. …

Devamını Oku »