Son Konular

Servet Uludağ

Jeoloji Mühendisi & İş Güvenliği Yüksek Lisans mezunu

Regresyon nedir? Bir regresyon analizi size ne anlatır?

Regresyon nedir? Regresyon, bir bağımlı değişken (genellikle Y ile gösterilir) ve bir dizi başka değişken (bağımsız değişkenler olarak bilinir) arasındaki ilişkinin gücünü ve karakterini belirlemeye çalışan finans, yatırım ve diğer disiplinlerde kullanılan istatistiksel bir yöntemdir.   Bir regresyon analizi size ne anlatır? Bir dizi bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasındaki ilişkileri tanımlamak için regresyon analizini kullanılır. Regresyon analizi, katsayıların her bağımsız değişken …

Devamını Oku »

Tortul yapıları oluşturan prosesler

Tortul yapıları oluşturan prosesler Tortul yapılar akışkan akması, tortu gravite akması, yumuşak-tortu deformasyonu ve biyolojik aktivite gibi çeşitli tortulaşma prosesleri tarafından oluşturulur.   Tortul yapılar çökelme esnasındaki veya çökelmeden hemen sonraki ortamsal koşulları yansıtmaları nedeniyle eski çökelme ortamlarının yorumlanması için sedimantologlarca yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bunlar, eski tortul ortamlara ait tortu taşınma mekanizmaları, paleoakıntı yönleri, göreceli su derinliği ve göreceli …

Devamını Oku »

Kireçtaşlarının ana bileşenleri

Kireçtaşlarının ana bileşenler nelerdir? Kireçtaşları, çok basit mineralojiye sahip olmasına karşın, çok çeşitli bileşen içeriğine sahiptirler. Bunlarda dört ana bileşen tanımlanmaktadır: İskeletsel-olmayan taneler Zarflı taneler (ooidler, pisoidler, onkoidler, mikro-onkoidler) Peloidler Kırıntılar (intra- ve litoklastlar) İskeletsel (biyoklastik) taneler (kireçli bitki ve hayvanların kalıntıları) Matriks Çimento (spari kalsit)   Ooidler Bir çekirdek (genellikle bir karbonat parçası veya bir kuvars kırıntısı) etrafında bir …

Devamını Oku »

Metamorfik Etmenlere Neden Olan Kimyasal Aktif Akışkanlar

KİMYASAL AKTİF AKIŞKANLAR Öncelikle su (H2O) ve diğer uçucu maddelerden karbondioksit (CO2) bileşimli akışkanlar bazı metamorfizma türlerinde önemli rol oynarlar.   Mineral tanelerini saran akışkanlar katalizör etkisi ve iyon göçü ile reaksiyonu hızlandırır. Daha sıcak ortamlara gidildikçe iyonlara doygu akışkanların aktivitesi de artar.   İki mineral tanesi birbirine yapıştığında dokunan yerdeki kafes yapısı en yüksek stres (genellikle yük basıncı) altındadır. …

Devamını Oku »

Resif nedir? Resif oluşum koşulları nelerdir?

Resif nedir? Yerinde doğup büyüyen, koloniler teşkil edebilen, bağlayıcı olabilen ve dalgaya dayanıklı organizmaların iskeletlerinden oluşan ve morfolojik olarak tepe, yığın/kümbet şeklindeki kireçtaşı kütlelerine resif denir. Başlıca mercan ve alglerden ve daha az olarak da krinoid, bryozoa, sünger, mollusk ve diğer resif yapıcı organizmalardan oluşurlar.   Resif oluşum koşulları nelerdir? Günümüzdeki resiflerin büyük bir çoğunluğu sığ tropikal denizlerde büyüyüp gelişmektedir. …

Devamını Oku »

Çörtlerin renk, inklüzyon ve doku sınıflaması

Çörtlerin renk, inklüzyon ve dokuya bağlı olarak yapılan ve resmi olmayan sınıflaması Renk, inklüzyon ve dokuya bağlı olarak çörtlere birkaç resmi olmayan isim uygulanmaktadır. Bunlar:   Flint Flint terimi hem çörtün eş anlamlısı hem de Kretase tebeşirlerinde görülen bir çört çeşidi (özellikle çört nodülleri) için kullanılmaktadır. Çakmaktaşı taneciklerin boyutu 0.5 ila 20 mikrometre arasındadır (Knauth, 1994). Büyük çakmaktaşı yumrularında küçük kuvars …

Devamını Oku »

Resifin oluşumu ve morfolojik ana bölgeleri

Resif Yerinde doğup büyüyen, koloniler teşkil edebilen, bağlayıcı olabilen ve dalgaya dayanıklı organizmaların iskeletlerinden oluşan ve morfolojik olarak tepe, yığın/kümbet şeklindeki kireçtaşı kütleleridir. Başlıca mercan ve alglerden ve daha az olarak da krinoid, bryozoa, sünger, mollusk ve diğer resif yapıcı organizmalardan oluşurlar.   Günümüzdeki resiflerin büyük bir çoğunluğu sığ tropikal denizlerde büyüyüp gelişmektedir. Tercih ettikleri ortam 45 m‘den daha derin …

Devamını Oku »

Hidrotermal, Gömülme ve Dalma – Batma Metamorfizması

Hidrotermal Metamorfizma Sıcak, iyona doygun akışkanlar kırık – çatlak boyunca kaya içinde dolaşınca hidrotermal metamorfizma oluşur (bir altta bulunan görsele bakınız). Bu tür metamorfizma magma faaliyeti ile iç içe gelişir, çünkü iyon göçünü hızlandıracak ısı enerjisi bu ortamda bulunur.     Böylece büyük plütonların etrafında kontak metamorfizma zonlarında hidrotermal metamorfizma faaliyetlerine de rastlarız. Büyük magma kütlesinin katılaşması sürecinde kristal yapılarına …

Devamını Oku »

Kayaçların ayrışmasına neden olan oksidasyon ve redüksiyon

Kayaçların kimyasal yolla ayrışmasına neden olan oksidasyon ve redüksiyon tanımlarını ve detaylı bilgileri şu şekilde açıklayabiliriz;   Oksidasyon Çözünen madde ile element halindeki oksijenin  birleşmesi sonucu meydana gelir. Örnek olarak; Atmosferdeki kimyasal olarak aktif oksijen Fe ile reaksiyona girer ve demir okside olur (paslanır).   4 Fe   +    3 O2   =    2 Fe2O3 Demir     Oksijen       Hematit    Redüksiyon Yükseltgenmenin tersine, …

Devamını Oku »

Karbonatların diyajenetik ortamı ve ana diyajenetik ürünler

Karbonatların ana diyajenetik ortamları ve bu ortamlarda gelişen ana diyajenetik ürünler Karbonatların ana diyajenezi Denizel, Meteorik, Yüzeyaltı. gibi üç ana rejim veya bölgede meydana gelir.   Denizel bölge Deniz tabanı ve çok sığ denizel yüzeyaltını içerir. Diyajenetik ortam burada deniz suyu sıcaklıkları ve normal tuzluluklardaki deniz suyu ile karakterizedir. Bu ortamdaki ana diyajenetik prosesler: Tortuların biyotürbasyonu, Delici organizmalar tarafından karbonatlı …

Devamını Oku »