Akkirse Tepe Kırmızı Kumtaşı

 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Birden fazla litolojiyi içermekle beraber, egemen litolojinin kırmızı kumtaşı olması nedeniyle bu ad verilmiştir. Dağılımı ve Konumu. Hacıba.ba dağının doğu yarısının (Lalelitaş tepe, Akkirse tepe, Coka tepe) güney yamacında, yaklaşık 7 kma lik bir alanda yüzeylemektedir.

Alt sınırı

Coka Tepe Grovakımsı Kumtaşı ve alacalı çakıltaşlarıyla yanal ve düşey geçişlidir. Üst sınırı İse, Dargü- ney Alg Pizolitli-Oolitli Kireçtaşları ve Lalelitaş Tepe Kireç- taşları ile mekanik bir dokanağa sahiptir.

Kalınlık 260 m dir

Litoloji

Bu birim, katman kalınlığı milimetre inceliğinden 80-120 sm kalınlığında banklara değin değişen kırmızı kumtaşları, bileşenleri asolgun toank ya da, mercekler biçiminde polijenik çakıltaşları, koyu siyah renkli mikritik mikrofasiyesli kireçtaşı bankları (bank kalınlığı 1-2 m), ince ve kiremit kırmızısı renkli marnlı şistler, açık gri-beyaz-sarı-kırmızı renkli iyi katmanlaşmış plaket biçimli kireçtaşları ve gri-ye- şil renkli siltli kilşistlerinin ardalanmasıyla ıralanır (karakterize edilir). Kumatşlarmdan alman örneklerin mikroskopik incelemesinde, bileşenlerinin tane büyüklüğü 0,04 – 0,4 mm ara. smda değişen keskin köşeli kuvars, kuvars-serizit şist ve boynuztaşı parçaları olduğu ve bu bileşenlerin bazan serizit ve mikro oluşumlar biçimindeki kuvarsla, bazan da hematit sı-zıntısı içeren mikrit hamuru ile bağlanmış oldukları gözlenmiştir. Kumtaşının kırmızı rengi de, hamurun içerdiği hematitten ileri gelmektedir.

Birimin ikinci keretede (derecede) egemen litolojisi ise, alacalı polijenik çakıltaşlarıdır. Bu çakıltaşlarınm bileşenleri, çapları 0,5 -15 sm arasında değişen gri-sütlü kahve renkli çört, kırmızı renkli radyolarit, koyu siyah renkli ve bol kalsit damarlı kireçtaşı, gri-beyaz renkli kristalize kireçtagı, diyabaz, serpantinit, ve Rudist kabuğu parçalarıdır. Bileşenlerin tümü asolgun olup, kırmızı kumtaşıyla çimentolanmışlardır. Mercek ya da banklar biçiminde (bank kalınlığı 1-3 m) ve yer yer ritmik dereceli katmanlıdırlar.

Fosil Topluluğu

Siyah renkli mikritik kireçtaşı banklarında, ince kabuklu Ostracoda ve Globotruncana sp. parçaları saptanmış olup, tür tayini yapılamamıştır.

Yaş

Daha önce Maestrihtiyen yaşında oldukları saptanan Gürüz Tepe Kireçtaşlarıyla geçişli olduğu için bu birimin de aynı yaşta olması gereklidir

Ortamsal Yorum

Yukarıda belirtilen değişik litofasiyes. ler, özellikle marnlı şistlerle kumtaşı banklarının ardalanması, bu yörede bir filiş fasiyesinin gelişmiş olmasının kuvvetle olasılı olduğunu kanıtlamaktadır. Bu veriden, kireçtaşlarımn ve marnların derin ve durgun sulardaki sedimantasyonu ile, kumtaşı ve çakıl taşlarının sığ ve devinimli sulardaki sedimantasyonunun yinilendi ği sonucu çıkarsanabilinir

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular