Histogramlar: Jeoistatistikte Frekanları Görselleştirme

Histogramlar, bir veri setindeki frekansları görselleştirmek için kullanılan bir tür grafiktir. Bir histogram, bir veri setindeki değerlerin belirli aralıklara (sınıflara) bölünmesiyle oluşturulur.

Histogramlar: Jeoistatistikte Frekanları Görselleştirme
 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Histogramlar, bir veri setindeki frekansları görselleştirmek için kullanılan bir tür grafiktir. Bir histogram, bir veri setindeki değerlerin belirli aralıklara (sınıflara) bölünmesiyle oluşturulur. Her sınıf için, o sınıftaki değerlerin sayısı bir sütun veya çubukla temsil edilir. Histogramlar, jeoistatistikte çeşitli amaçlar için kullanılır.

 

Örneğin, bir jeoistatistik modelin doğruluğunu değerlendirmek için kullanılabilirler. Ayrıca, bir veri setindeki varyansı veya eğilimi belirlemek için de kullanılabilirler. Bu makalede, histogramların jeoistatistikte nasıl kullanıldığını ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Öncelikle, histogramların yapısını ve nasıl oluşturulduğunu tartışacağız. Ardından, histogramların jeoistatistikte nasıl kullanılabileceğini örneklerle göstereceğiz. Son olarak, histogramların yorumlanmasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalara değineceğiz.

 

Histogramların Yapısı

Bir histogram, aşağıdakiler olmak üzere üç temel (sınıflar, frekanslar, eksenler) bileşenden oluşur:

 

Histogramlar: Jeoistatistikte Frekanları Görselleştirme
Histogramlar: Jeoistatistikte Frekanları Görselleştirme

 

Sınıflar

Bir histogram, değerlerin belirli aralıklara (sınıflara) bölünmesiyle oluşturulur. Sınıflar, genellikle eşit aralıklara sahip olacak şekilde belirlenir. Histogramın temel bileşenlerinden biridir. Sınıflar, veri setindeki değerlerin dağılımını belirlemeye yardımcı olur. Sınıflar, genellikle eşit aralıklara sahip olacak şekilde belirlenir. Bu, histogramın daha okunaklı olmasını sağlar.

 

Sınıfların genişliği, histogramın şeklini etkileyebilir. Sınıf genişliğinin çok küçük olması, histogramın anlamlı yorumunu zorlaştırabilir. Çok büyük olması, histogramın veri seti hakkında önemli bilgileri gizlemesine neden olabilir. Sınıfların sayısı, histogramın karmaşıklığını etkiler. Sınıf sayısı çok az olduğunda, histogram veri seti hakkında çok az bilgi sağlar. Sınıf sayısı çok fazla olduğunda, histogram karmaşık hale gelebilir ve yorumlanması zor olabilir.

 

Histogram sınıflarının nasıl seçileceği, veri setinin özelliklerine bağlıdır. Veri seti küçükse, sınıfların genişliği daha küçük olmalıdır. Veri seti büyükse, sınıfların genişliği daha büyük olabilir. Normal ise, sınıfların sayısı daha az olabilir. Veri setinin dağılımı normal değilse, sınıfların sayısı daha fazla olabilir. Histogram sınıflarının seçimi, histogramın doğru yorumlanması için önemlidir. Sınıfların genişliği ve sayısı, histogramın şeklini ve veri seti hakkındaki bilgileri etkileyebilir.

 

Histogram sınıflarının seçimine ilişkin bazı genel ipuçları şunlardır:

 • Sınıf genişliği, veri setindeki değerler arasındaki mesafeyi yansıtmalıdır.
 • Sınıf sayısı, veri setinin karmaşıklığını yansıtmalıdır.
 • Sınıfların sınırları, veri setindeki değerlerin aralıklarına göre belirlenmelidir.

 

Frekanslar

Her sınıf için, o sınıftaki değerlerin sayısı bir sütun veya çubukla temsil edilir. Frekanslar, genellikle bir yüzde veya bir oran olarak gösterilir. Histogramın temel bileşenlerinden biridir. Frekanslar, her sınıftaki değerlerin sayısını gösterir. Frekanslar, genellikle bir yüzde veya bir oran olarak gösterilir. Bu, histogramın yorumlanmasını kolaylaştırır. Frekanslar, histogramın şeklini ve veri seti hakkındaki bilgileri etkiler. Frekansların dağılımı, veri setinin eğilimini, varyansını ve normalliğini gösterir.

 

Frekansların dağılımının şekilleri şunlardır:

 • Tek tepeli: Bu, verilerin genellikle bir değer etrafında toplandığı anlamına gelir.
 • Çift tepeli: Bu, verilerin iki değer etrafında toplandığı anlamına gelir.
 • Çok tepeli: Bu, verilerin birden fazla değer etrafında toplandığı anlamına gelir.

 

Frekansların dağılımının normalliği, verilerin normal bir dağılıma sahip olup olmadığını gösterir. Normal bir dağılım, verilerin ortalamanın etrafında simetrik olarak dağıldığı anlamına gelir. Frekansların dağılımının varyansı, verilerin değişkenliğini gösterir. Yüksek varyans, verilerin daha değişken olduğu anlamına gelir.

 

Histogramların frekansları, veri seti hakkında önemli bilgiler sağlar. Frekansların dağılımı, veri setinin eğilimini, varyansını ve normalliğini gösterir. Frekansları yorumlamak, veri seti hakkında daha fazla bilgi edinmek için önemlidir. Histogram frekanslarının yorumlanmasına ilişkin bazı genel ipuçları şunlardır:

 • Frekansların dağılımına dikkat edin. Tek tepeli, çift tepeli veya çok tepeli bir dağılım mı var?
 • Frekansların dağılımının normal olup olmadığını değerlendirin.
 • Frekansların varyansını değerlendirin. Yüksek mi yoksa düşük mü?

 

Eksenler

Histogramlar, genellikle iki eksenle çizilir. Bunlar; X ekseni, sınıfları temsil eder. Y ekseni, frekansları temsil eder.

 

Eksenler, histogramın temel bileşenlerinden biridir. Eksenler, histogramın okunaklı ve anlaşılır olmasını sağlar. X ekseni, sınıfları temsil eder. Genellikle X ekseni, sınıfların başlangıç ve bitiş değerlerini gösterir. X ekseninin etiketleri, sınıfların anlamını açıkça belirtmelidir. Diğer eksen olan Y ekseni, frekansları temsil eder. Y ekseni genellikle, frekansları yüzde veya oran olarak gösterir. Y ekseninin etiketleri, frekansların anlamını açıkça belirtmelidir.

 

Histogram eksenlerinin seçimi, histogramın doğru yorumlanması için önemlidir. Eksenlerin doğru bir şekilde seçilmesi, histogramın veri seti hakkında doğru ve bilgilendirici bilgiler sağlamasına yardımcı olur.

 

Histogram eksenlerinin seçimine ilişkin bazı genel ipuçları şunlardır:

 • X ekseni, sınıfların başlangıç ve bitiş değerlerini tam olarak göstermelidir.
 • Y ekseni, frekansları doğru bir şekilde temsil etmelidir.
 • Eksenlerin etiketleri, sınıfların ve frekansların anlamını açıkça belirtmelidir.

 

Histogramların Oluşturulması

Histogramlar, bir veri setindeki değerlerin dağılımını gösteren grafiklerdir. Bir histogram oluşturmak için, aşağıdaki adımları izleyin:

 

Histogramların Oluşturulması
Histogramların Oluşturulması

 

 • Veri setini hazırlayın. Veri seti, değerlerin aralıkları veya sınıfları temsil eden bir sütun tablosu olmalıdır.
 • Sınıfları belirleyin. Sınıflar, veri setindeki değerlerin aralıklarıdır. Sınıflar, genellikle eşit aralıklara sahip olacak şekilde belirlenir.
 • Frekansları hesaplayın. Her sınıftaki değerlerin sayısını hesaplayın.
 • Histogramı oluşturun. X eksenini sınıfları temsil edecek şekilde, Y eksenini frekansları temsil edecek şekilde çizin. Her sınıf için, o sınıftaki frekansı gösteren bir sütun veya çubuk çizin.

 

Bir histogramı elle oluşturmak için, aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Değerleri, eşit aralıklara sahip olacak şekilde sınıflara bölün.
 2. Her sınıf için, o sınıftaki değerlerin sayısını hesaplayın.
 3. X eksenini, sınıfları temsil edecek şekilde çizin.
 4. Y eksenini, frekansları temsil edecek şekilde çizin.
 5. Her sınıf için, o sınıftaki frekansı gösteren bir sütun veya çubuk çizin.

 

Histogram oluşturmanın farklı yolları vardır. Histogramları oluşturmak için kullanılabilecek bazı bilgisayar programları şunlardır:

 • Microsoft Excel
 • Google E-Tablolar
 • Tableau
 • R
 • Python

 

Histogramların Yorumlanması

Histogramları yorumlamak için, aşağıdaki noktalara dikkat edebilirsiniz:

 • Sınıf genişliği: Sınıfların ne kadar geniş olduğunu belirler. Histogramın şeklini etkileyebilir.
 • Sınıf frekansları: Her sınıftaki değerlerin sayısını gösterir. Sınıf frekanslarının dağılımı, veri setinin özelliklerini yansıtır.
 • Eğilim: Histogramın şekli, veri setinin eğilimini gösterebilir. Örneğin, artan bir eğilim, verilerin ortalamanın üzerinde veya altında toplandığını gösterir.
 • Varyans: Histogramın genişliği, veri setinin varyansını gösterebilir. Örneğin, geniş bir histogram, verilerin daha değişken olduğunu gösterir.

 

Sınıf genişliği

Histogramın şeklini etkileyebilir. Sınıf genişliği çok küçük olduğunda, histogramın anlamlı yorumunu zorlaştırabilir. Çok büyük olduğunda, histogramın veri seti hakkında önemli bilgileri gizlemesine neden olabilir. Genel olarak, sınıf genişliği, veri setindeki değerlerin dağılımına göre belirlenir. Veri setindeki değerler birbirine yakınsa, sınıf genişliği daha küçük olmalıdır. Veri setindeki değerler birbirinden uzaksa, sınıf genişliği daha büyük olmalıdır.

 

Sınıf frekansları

Her sınıftaki değerlerin sayısını gösterir. Sınıf frekanslarının dağılımı, veri setinin özelliklerini yansıtır. Sınıf frekanslarının dağılımının normalliği, verilerin normal bir dağılıma sahip olup olmadığını gösterir. Normal bir dağılım, verilerin ortalamanın etrafında simetrik olarak dağıldığı anlamına gelir. Sınıf frekanslarının dağılımının varyansı, verilerin değişkenliğini gösterir. Yüksek varyans, verilerin daha değişken olduğu anlamına gelir.

 

Eğilim

Histogramın şekli, veri setinin eğilimini gösterebilir. Örneğin, artan bir eğilim, verilerin ortalamanın üzerinde veya altında toplandığını gösterir. Histogramın eğilimini belirlemek için, histogramın en yüksek noktasına bakabilirsiniz. En yüksek nokta, veri setindeki en yaygın değeri gösterir.

 

Varyans

Histogramın genişliği, veri setinin varyansını gösterebilir. Örneğin, geniş bir histogram, verilerin daha değişken olduğunu gösterir. Histogramın varyansını belirlemek için, histogramın genişliğine bakabilirsiniz. Histogramın genişliği, veri setindeki değerlerin dağılımının ne kadar geniş olduğunu gösterir.

 

Jeoistatistikte Histogramların Kullanımı

Jeoistatistikte histogramlar, çeşitli amaçlar için kullanılır. Örneğin, bir jeoistatistik modelin doğruluğunu değerlendirmek için kullanılabilirler. Ayrıca, bir veri setindeki varyansı veya eğilimi belirlemek için de kullanılabilirler.

 

Bir Jeoistatistik Modelin Doğruluğunu Değerlendirmek için Histogramlar

Jeoistatistik modeller, bir veri setindeki değerlerin dağılımını tahmin etmek için kullanılır. Bir jeoistatistik modelin doğruluğunu değerlendirmek için, modelin tahminlerinin gerçek değerlerle nasıl karşılaştırıldığını görmek önemlidir. Bu, bir histogram kullanılarak yapılabilir.

 

Modelin tahminlerini gerçek değerlerle karşılaştırmak için, aşağıdaki adımları izleyin:

 • Modeli, veri setine uygulayın.
 • Modelin tahminlerini, veri setindeki gerçek değerlerle karşılaştırın.
 • Tahminlerin gerçek değerlerle nasıl karşılaştırıldığını görselleştirmek için bir histogram kullanın.

 

Bir Veri Setindeki Varyansı veya Eğilimi Belirlemek için Histogramlar

Bir veri setindeki varyansı veya eğilimi belirlemek için, bir histogram kullanılabilir. Örneğin, bir veri setindeki varyansı belirlemek için, aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Veri setini, eşit aralıklara sahip olacak şekilde sınıflara bölün.
 2. Her sınıf için, o sınıftaki değerlerin sayısını hesaplayın.
 3. Frekansları, bir yüzde veya bir oran olarak gösterin.
 4. Frekansların dağılımına bakın.

 

Frekansların dağılımı, veri setinin varyansını gösterir. Örneğin, frekansların dağılımının geniş olması, veri setinin daha değişken olduğunu gösterir. Eğilimi belirlemek için, histogramın şekline bakabilirsiniz. Örneğin, artan bir eğilim, verilerin ortalamanın üzerinde veya altında toplandığını gösterir.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular