Sepiyolit (Lületaşı) Yatakları Nasıl Oluşur?

Sepiyolit lifli, sulu bir magnezyum silikat olup, Si12O30 Mg8 (OH)4 (H20)4 8H20 yapısal formüle sahiptir. Sepiyolitler 3 piroksen tipi zincir içerir. Oksijenlerin bağlı olduğu zincirler birbirlerine çift olarak bağlıdır.

sepiyolit
 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Sepiyolit lifli, sulu bir magnezyum silikat olup, Si12O30 Mg8 (OH)4 (H20)4 8H20 yapısal formüle sahiptir. Sepiyolitler 3 piroksen tipi zincir içerir. Oksijenlerin bağlı olduğu zincirler birbirlerine çift olarak bağlıdır.

 

Sepiyolit, Mg-zengin, lifli bir kil mineralidir. Kimyasal formülü Si12O30 Mg8 (OH)4 (H2O)4 8H2O’dur ve üç farklı piroksen tipi zincir içerir. Bu zincirler, oksijen atomlarıyla birbirine bağlanır ve zeolit tipi kanallar oluşturur. Sepiyolit, şerit benzeri uzun yapılar boyunca bir araya gelip sıkışarak lifleri oluşturan talk bezleri tabakalardan oluşmaktadır. Bu tabakalar, 2 tetrahedral silika tabakası ve Mg içeren 1 merkezi oktahedral oksit tabakasından oluşur. Harici silikat tabakalarının devam etmesinden dolayı, yüzeyinde önemli sayıda silanol grubu (Si-OH) bulunur.

 

Yapısı zeolit tipi kanallardan meydana gelir. Sepiyolit, şerit benzeri uzun yapılar boyunca bir araya gelip sıkışarak lifleri oluşturan talk bezleri tabakalardan oluşmaktadır. Bu tabakalar 2-tetrahedral silika tabakası ve Mg içeren 1 merkezi oktahedral oksit tabakalardır. Harici silikat tabakalarının devam etmesinden dolayı, bu mineralin yüzeyinde önemli sayıda silanol grupları (Si-OH) yer almaktadır.

 

sepiyolit
sepiyolit

 

Sepiyolitin Oluşumu

Sepiyolitin oluşumu jeolojik süreçlerle yakından ilişkilidir. İki ana sepiyolit oluşum mekanizması vardır:

 

sepiyolit
sepiyolit

 

Hidrotermal Oluşum

Sepiyolit, jeolojik süreçlerle yakından ilişkili olan ve birçok farklı alanda kullanılan önemli bir kil mineralidir. Sepiyolitin oluşumunun iki temel mekanizması vardır: hidrotermal oluşum ve diyajenez.

 

Hidrotermal Oluşum Nedir?

Magmatik ve metamorfik kayaçların alterasyonu (aşınması ve değişmesi) sonucu oluşan sıcak ve mineral açısından zengin suların sepiyolitin oluşumuna uygun kimyasal ortamı oluşturması ve bu sulardaki Mg ve Si iyonlarının sıcaklık ve basınç altında bir araya gelerek sepiyolit minerallerini oluşturmasıdır.

 

Hidrotermal Oluşum Aşamaları

 • Magmatik ve Metamorfik Kayaçların Alterasyonu: Magma soğudukça ve katılaştıkça magmatik kayaçlar oluşur. Metamorfik kayaçlar ise yüksek sıcaklık ve basınç altında bulunan kayaçların dönüşümüyle oluşur. Hem magmatik hem de metamorfik kayaçlar zamanla aşınır ve değişir. Bu aşınma ve değişim sonucu kayaçlarda bulunan mineraller çözünür ve mineral açısından zengin sular oluşur.
 • Yeraltı Sularıyla Karışma: Oluşan mineral açısından zengin sular yeraltı sularıyla karışır. Bu karışım, sepiyolitin oluşumuna uygun kimyasal ortamı oluşturur.
 • Sıcaklık ve Basınç Altında Mg ve Si İyonlarının Bir Araya Gelmesi: Yeraltı sularıyla karışan mineral açısından zengin sular, yeraltında yüksek sıcaklık ve basınç altında bulunur. Bu koşullarda, sularda bulunan Mg ve Si iyonları bir araya gelerek sepiyolit minerallerini oluşturur.

 

Hidrotermal Oluşum Mekanizmasının Özellikleri

 • Sıcaklık: Sepiyolitin hidrotermal oluşumu için ideal sıcaklık 100-300°C arasındadır.
 • Basınç: Yüksek basınç hidrotermal oluşum için gerekli değildir.
 • pH: Hidrotermal oluşum için nötrden alkalin (pH 7-10) bir ortam uygundur.
 • Kimyasal Bileşim: Sepiyolitin oluşumu için Mg ve Si iyonlarının yeterli miktarda olması gerekir.

 

Latince “imaging” ile gözlemlenen çapraz kesitle talk benzeri şerit şekilli yapıların lif eksenine paralel kanallarla birbirlerinden ayrılmış dereceli dizilerde çok sayıda (110) yüzlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kanallar yapısal mikroporlar olarak bilinmektedir. (Büyüklük 13,4 x 6,7Å). Bu kanallar su veya organik moleküller ile doldurulabilir. Su kısmen bu kanallarda dizilir ve su molekülleri aynı zamanda Mg (Al, Fe) brusit tipi şerit köşelerinin magnezyum köşelerine bağlıdır. Lifler arasında çapları 20–200Å arasında olan büyük porlar bulunmaktadır.

 

Diyajenez

Diyajenez Nedir?

Tortul kayaların gömüldüğü ve sıkıştırıldığı süreçte, kil mineralleri de dahil olmak üzere kayaçları oluşturan minerallerin kimyasal ve fiziksel özelliklerinde meydana gelen bir dizi dönüşümdür. Bu dönüşümler sırasında, bazı kil mineralleri sepiyolit minerallerine dönüşebilir.

 

Diyajenez Aşamaları

 • Tortul Oluşum: Tortul kayaçlar, rüzgar, su ve buz gibi jeolojik etkenlerin aşındırması ve taşıması sonucu oluşan kayaç parçacıklarının birikmesiyle oluşur.
 • Gömülme: Zamanla tortullar birikerek katmanlar oluşturur ve bu katmanlar daha fazla tortul kayaçla kaplanır. Bu durum, alttaki tortulların gömülmesine ve basınç altında kalmasına neden olur.
 • Sıcaklık Artışı: Gömülen tortullar, yeraltındaki ısı artışı nedeniyle ısınır.
 • Kimyasal Değişimler: Suların ve minerallerin etkileşimi sonucu kimyasal değişimler meydana gelir.
 • Diyajenetik Dönüşümler: Bu kimyasal ve fiziksel değişimler sonucu, kil mineralleri de dahil olmak üzere kayaçları oluşturan minerallerin kimyasal ve fiziksel özellikleri değişir.

 

Sepiyolit tabiatta iki değişik poliformik yapıda çökelmektedir. Bunların birincisi; amorf, kompakt halde ve masif yumrular şeklinde olan α-sepiyolit, ikincisi ise; küçük yassı ve yuvarlak partiküller veya amorf agregalar halinde oluşan β-sepiyolittir.

 

Sepiyolit Yatakları

Türkiye'de Sepiyolit Yatakları
Türkiye’de Sepiyolit Yatakları

 

Sepiyolit Yataklarının Özellikleri

Mg-zengin, lifli bir kil mineralidir ve çeşitli endüstriyel ve ticari uygulamalarda kullanımı nedeniyle önemli bir ekonomik değere sahiptir.

 

Jeolojik Yaş

Sepiyolit yataklarının jeolojik yaşı, oluşum mekanizmasına göre değişir. İki temel sepiyolit oluşum mekanizması vardır:

 • Hidrotermal Oluşum: Magmatik ve metamorfik kayaçların alterasyonu sonucu sıcak ve mineral açısından zengin sular oluşur. Bu sular yeraltı sularıyla karışarak sepiyolitin oluşumuna uygun kimyasal ortamı oluşturur. Sıcaklık ve basınç altında, Mg ve Si iyonları bir araya gelerek sepiyolit minerallerini oluşturur. Hidrotermal oluşum sonucu oluşan sepiyolit yatakları genellikle daha eskidir ve jeolojik zaman ölçeğinde milyonlarca yıl öncesine kadar uzanabilir.
 • Diyajenez: Tortul kayaların gömüldüğü ve sıkıştırıldığı süreçte, kil mineralleri de diyajenez adı verilen bir dönüşüme uğrar. Bu dönüşüm sırasında, bazı kil mineralleri sepiyolit minerallerine dönüşebilir. Diyajenez yoluyla sepiyolit oluşumu genellikle denizel çökeltilerde gerçekleşir ve jeolojik zaman ölçeğinde milyonlarca yıl öncesine kadar uzanabilir.

 

Mineralojik Bileşim

Sepiyolit yatakları, sepiyolitin yanı sıra diğer mineralleri de içerebilir. En yaygın mineraller şunlardır:

 • Kil Mineralleri: Sepiyolit, yataktaki baskın kil mineralidir. Diğer kil mineralleri arasında smectit, illit ve kaolinit bulunur.
 • Kuvars: Kuvars, sepiyolit yataklarında yaygın olarak bulunan bir silikat mineralidir.
 • Kalsit: Kalsit, sepiyolit yataklarında yaygın olarak bulunan bir karbonat mineralidir.
 • Dolomit: Dolomit, sepiyolit yataklarında yaygın olarak bulunan bir karbonat mineralidir.

 

Sepiyolit yataklarının mineralojik bileşimi, oluşum mekanizmasına, kayaç tiplerine ve diğer jeolojik faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Fiziksel Özellikler

Sepiyolit yatakları, renk, doku ve tane boyutu bakımından çeşitlilik gösterebilir. Genellikle beyaz, krem rengi veya gri renktedir ve kireçtaşı veya kumtaşı gibi kayaçlarla karışık olabilir. Fiziksel özellikler şunlardır:

 • Renk: Sepiyolit yataklarının rengi, mineralojik bileşime ve organik madde içeriğine bağlı olarak değişir. Beyaz, krem rengi, gri veya kahverengi olabilir.
 • Doku: Sepiyolit yatakları, tozlu, gevşek veya katı olabilir.
 • Tane Boyutu: Sepiyolit yataklarının tane boyutu, kil, silt veya kum boyutunda olabilir.

 

Sepiyolit Yataklarının Diğer Önemli Özellikleri

 • Madencilik Potansiyeli: Sepiyolit yataklarının madencilik potansiyeli, sepiyolitin saflığı, yatağın erişilebilirliği ve yatağın büyüklüğü gibi faktörlere bağlıdır.
 • Çevresel Etkiler: Sepiyolit madenciliği ve işlenmesi, toz ve su kirliliği gibi çevresel etkilere neden olabilir. Bu etkilerin azaltılması için uygun madencilik ve işleme teknikleri kullanılmalıdır.

 

Sepiyolit Yataklarının Ekonomik Önemi

Dünyada sepiyolit yatakları sınırlıdır ve bu yataklar Türkiye ekonomisi için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Türkiye, sepiyolit rezervleri bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Türkiye’de sepiyolit yatakları Eskişehir, Kütahya ve Niğde illerinde yoğunlaşmaktadır. Sepiyolit yataklarının Türkiye ekonomisine katkıları şunlardır:

 • İhracat: Türkiye, sepiyolit üretiminin önemli bir kısmını ihraç etmektedir. Sepiyolit, Türkiye’den ihraç edilen önemli madenlerden biridir ve ülkeye önemli döviz kazandırmaktadır.
 • İstihdam: Sepiyolit madenciliği ve işleme sektörlerinde binlerce kişi istihdam edilmektedir.
 • Bölgesel Kalkınma: Sepiyolit yatakları, bulundukları bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmaktadır. Madencilik faaliyetleri ve sepiyolit işleme tesisleri, bölgeye yatırım ve iş imkânları sağlamaktadır.

 

Sepiyolit (Lületaşı) nerede bulunur?

Sepiyolit, Mg-zengin, lifli bir kil mineralidir ve çeşitli özellikleri nedeniyle birçok farklı alanda kullanılır. “Lületaşı” olarak da bilinen sepiyolitin en önemli yatakları Türkiye’de bulunmaktadır.

 

sepiyolit
sepiyolit

 

Türkiye’deki Sepiyolit Yatakları

 • Eskişehir: Türkiye’deki sepiyolit yataklarının en yoğun olduğu bölgedir. Eskişehir ovasında bulunan sepiyolit yatakları, dünyadaki en yüksek kaliteli yataklar arasında kabul edilir.
 • Kütahya: Türkiye’deki ikinci önemli sepiyolit yatakları Kütahya’da bulunmaktadır. Kütahya sepiyolitin özellikleri Eskişehir sepiyolitine benzerlik gösterir.
 • Niğde: Niğde’de de önemli sepiyolit yatakları bulunmaktadır. Niğde sepiyolitin özellikleri diğer yataklardakilere göre biraz farklılık gösterir.

 

Dünyadaki Diğer Sepiyolit Yatakları

 • Yunanistan: Yunanistan’da da sepiyolit yatakları bulunmaktadır. Yunan sepiyolitin özellikleri Türkiye’deki sepiyolitin özelliklerine benzerlik gösterir.
 • Fransa: Fransa’da da sepiyolit yatakları bulunmaktadır. Fransa sepiyolitin özellikleri Türkiye’deki sepiyolitin özelliklerine biraz farklılık gösterir.
 • İspanya: İspanya’da da sepiyolit yatakları bulunmaktadır. İspanya sepiyolitin özellikleri Türkiye’deki sepiyolitin özelliklerine biraz farklılık gösterir.
 • Fas: Fas’ta da sepiyolit yatakları bulunmaktadır. Fas sepiyolitin özellikleri Türkiye’deki sepiyolitin özelliklerine biraz farklılık gösterir.
 • Amerika Birleşik Devletleri: Amerika Birleşik Devletleri’nde de sepiyolit yatakları bulunmaktadır. ABD sepiyolitin özellikleri Türkiye’deki sepiyolitin özelliklerine biraz farklılık gösterir.
 • Karadeniz Bölgesi: Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde de sepiyolit yatakları olduğu bilinmektedir. Bu yataklar hakkında daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular